Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

W Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się spotkanie w zakresie doradztwa specjalistycznego dotyczącego tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych w ramach projektu pt. Zachodniopomorska Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego.

Doradztwo prowadził Paweł Klimek - ekspert, członek i działacz sektora pozarządowego – aktualnie Prezes Zarządu Fundacji Witryna Kultury. Od roku 2008 pracuje jako animator/doradca/trener, wspiera rozwój polityki społecznej i gospodarczej z wykorzystaniem rozwiązań narzędzi obszaru ekonomii społecznej. Od ponad 10-lat bezpośrednio zaangażowany w  kreowanie i wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Swoje doświadczenie budował m.in. w organizacjach pozarządowych, podmiotach ekonomii społecznej, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach samorządowych, w tym samorządowej instytucji kultury.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak zakładać spółdzielnię socjalną osób prawnych oraz jak funkcjonują one na rynku.

zdjęcia 20 zdjęcia 21 zdjęcia 22 zdjęcia 23

W dniu 17 stycznia 2017 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczyła w spotkaniu „O biznesie przy kawie” organizowanym przez Burmistrza Miasta Polanowa Pana Grzegorza Lipskiego.

Licznie zebranym przedsiębiorcom zaprezentowano aktualne informacje związane z pozyskiwaniem środków przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z funduszy pożyczkowych, dotacji oraz dofinansowań na działalność, rozwój firm i produktów.

Przedstawiciele poszczególnych instytucji odpowiedzieli również na indywidualne pytania zadawane przez polanowskich przedsiębiorców.

Oprócz KARR S.A. swoje prezentacje przedstawiły również: Środkowopomorska Grupa Działania Koszalin, Darłowska Lokalna Grupa Rybacka, Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny i Fundusz Pomerania

20170117_10462220170117_10455520170117_105112

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

w ramach projektu pt. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego  oferuje wsparcie finansowe oraz szkoleniowo – doradcze dla osób i podmiotów uprawnionych do zakładania przedsiębiorstw społecznych i/ lub tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Kto może skorzystać z dotacji ?

 • osoby fizyczne ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej),
 • podmioty ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej),
 • przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne).

 

Na co można uzyskać dotację ?

 1. Przyznanie wsparcia finansowego na stworzenie nowych miejsc pracy w wysokości średnio 20 000 zł na jedno miejsce pracy.

Istnieje możliwość sfinansowania następujących wydatków inwestycyjnych:

 1. składniki majątku trwałego,
 2. wyposażenie;
 3. koszty prac remontowych i budowlanych,
 4. dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej,
 5. środki obrotowe.
 1. Przyznanie wsparcia pomostowego w formie finansowej, które świadczone będzie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12, w wysokości średnio 1000 zł, czyli niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej w początkowym okresie działania.

Istnieje możliwość sfinansowania następujących rodzajów kosztów:

 1. pracowniczych: narzuty do wynagrodzeń opłacane przez pracodawcę,
 2. eksploatacji pomieszczeń (w tym czynsz, wynajem, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 3. usług pocztowych,
 4. usług telekomunikacyjnych – telefon, Internet,
 5. usług księgowych,
 6. koszty materiałów biurowych,
 7. koszty ubezpieczenia majątku/ środków trwałych.

Dotacja jest udzielana w oparciu o Wniosek i na podstawie biznesplanu. W ramach projektu udzielamy wsparcia doradcy biznesowego, który pomaga w przygotowaniu tych dokumentów.

 

Termin naboru wniosków o przyznanie dotacji

Formularze rekrutacyjne można składać do 28 lutego 2017 r.

Dokumenty aplikacyjne oraz Regulamin uczestników i przyznawania wsparcia  będą wkrótce dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym Biurem:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego

Anna Szczepańska

Kierowniczka/ Doradczyni Biznesowa

tel. 798 395 078

a.szczepanska@karrsa.pl

Teresa Janik

Doradczyni Biznesowa

tel. 94/341 63 30

t.janik@karrsa.pl

 

W dniu 11 stycznia 2017 r. w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Akademii Lokalnego Animatora (ALA). W Akademii biorą udział lokalni liderzy, animatorzy z regionu Koszalina.

Pierwszy moduł prowadziły trenerki z Fundacji Nauka dla Środowiska – Sylwia Pawłowska-Sipak oraz Urszula Sadłowska w ramach projektu Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – OWES dla regionu koszalińskiego. Projekt finansowany jest z RPO WZ 2014-2020 – działanie 7.3

Poniżej zdjęcia ze spotkania.

mini_DSC_0413 mini_DSC_0414 mini_DSC_0415 mini_DSC_0416 mini_DSC_0417 mini_DSC_0418 mini_DSC_0419

karr-logo

W związku z zakończonym postępowaniem w sprawie wyboru oferty na „Udzielenie gwarancji bankowej/poręczenia bankowego lub gwarancji ubezpieczeniowej jako  dodatkowego zabezpieczenia  należytego  wykonania  zobowiązań  wynikających  z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” informujemy, że najkorzystniejszą ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania złożył:

mBank S.A.

Oddział Korporacyjny Koszalin

Ul. Okrzei 3

75-203 Koszalin


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.