Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

LOGO PKRealizator Projektu pn. „Przedsiębiorcza KOBIETA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w dni robocze, w terminie: do 24.01.2014 roku w godzinach: 7:30-15.30

Kompletny wniosek należy wypełnić , spiąć, złożyć w jednym oryginale i jednej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz załączyć płytę CD/DVD z zapisanym na niej zestawieniem szacunkowym wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe przedłużone. Oryginał wniosku należy podpisać przez uprawnioną osobę i parafować na każdej stronie. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony …do strony….”, własnoręcznym podpisem przez Uczestniczkę Projektu.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej następująco:

Nazwa i adres Uczestniczki Projektu

„Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn. „Przedsiębiorcza KOBIETA”, Działanie 6.2 PO KL

 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 8

 

Odpowiedzialność za złożenie wniosku w terminie spoczywa na Wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia z opóźnieniem nie będą brane pod uwagę.

Dokumentacja do pobrania :
zal 3 PESELFormat: doc


zal 8 BILANSFormat: doc


zal 9 RZ i SFormat: doc


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.