Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Twórczy Biznes Logo małeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
wraz z Fundacją „Nauka dla Środowiska”
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego I naboru projektu

Twórczy Biznes”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.