Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

admin2

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. dostarczenia materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (RPZP.07.01.00-32-K101/18) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE REWITALIZACJA- dostarczenie materiałów biurowych

ZAPYTANIE OFERTOWE REWITALIZACJA- formularz ofertowy

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „MIKRODOTACJE 2018”.

W konkursie 2019 do rozdysponowania jest 56 mikrodotacji w łącznej kwocie 270 tys. zł.

 

Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

  1. Dla powiatów- białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalina:

wnioski-mikro2018@karrsa.pl

w nieprzekraczalnym terminie: 15.03.2019, godzina 15:30

 

2.Dla powiatów- wałeckiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego, łobeskiego:

mikro2018@ndsfund.org

w nieprzekraczalnym terminie: 15.03.2019, godzina 15:30

 

Decyduje data i godzina złożenia oferty na skrzynkę mailową odpowiedniego Operatora.

Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W temacie wiadomości należy wpisać „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE 2018”.

 

Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem, pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nie otrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z wyznaczonym Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku.

Informujemy, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Wnioski które zostały złożone niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z REGULAMINEM ZAMIESZCZONYM NA STRONACH: WWW.MIKRODOTACJE-MIL.KARRSA.PL, WWW.KARRSA.EU lub WWW.NDSFUND.ORG.

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO MIKRODOTACJE 2018 AKTUALIZACJA 1.08.2018

Załącznik nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MIKRODOTACJE 2018

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych z patronem

Załącznik nr 3a Karta oceny merytorycznej dla grup nieformalnych i samopomocowych wnioskujących bez patrona

Załącznik nr 4 Wzór umowy organizacje

Załącznik nr 4a Wzór umowy grupy nieformalne samopomocowe z patronem

Załącznik nr 4b Wzór umowy grupy nieformalne samopomocowe bez patrona

Załącznik nr 5 Sprawozdanie z realizacji

Załącznik nr 6 Opis dokumentu księgowego

Załącznik nr 7 Wzór umowy wolontariackiej dwustronnej

Załącznik nr 8 Wzór umowy wolontariackiej trójstronnej

Załącznik nr 9 Ewidencja czasu pracy wolontariusza

Załącznik nr 10 Oświadczenie o spełnianiu kryterium strategicznego

Załącznik nr 11 Oświadczenie dla grup nieformalnych

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest usługa okresowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie i budynku kotłowni.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja o wyborze_przegląd kominiarski 29.01.2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa środków czystości: mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników kuchennych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu AGD.

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r., godz. 15:30.

 

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: ŚRODKI CZYSTOŚCI

 

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

KARR_SA_Zapytanie ofertowe_środki czystości

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ_środki czystości

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_środki czystości

Załącznik nr 3 – Wzor umowy_środki czystości

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

usługa okresowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie i budynku kotłowni

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r., godz. 15:30.

 

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: PRZEGLĄD KOMINIARSKI

 

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

KARR_SA_Zapytanie ofertowe_przegląd kominiarski

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_przegląd kominiarski

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_przegląd kominiarski

Załącznik nr 3 – Wzór zlecenia_przegląd kominiarski


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.