Z dniem 07 maja 2021 r. został zakończony nabór wniosków na Mikropożyczki dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Jeremie 2 EFS

W dniu 29 marca 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł Umowę Operacyjną z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., na mocy której powierzył KARR S.A. zadanie utworzenia Instrumentu Finansowego w postaci Mikropożyczek dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mikropożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy. Łączna wartość środków pieniężnych powiększona o wkład własny KARR S.A. przeznaczonych na pożyczki wynosi 1 882 352,94 zł.

Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul . Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

Parametry Mikropożyczek

 Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczejMikropożyczka na utworzenie nowego miejsca pracy
Kwota pożyczkido 98 000,00 zł (tj. do 20 -krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – wartość na dzień 01-12-2019)do 20 000,00 zł
Okres spłatydo 84 miesięcydo 36 miesięcy
Okres karencjido 12 miesięcydo 6 miesięcy
OprocentowanieStałe 0,011% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)Stałe 0,011% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
Grupa docelowaOsoby bezrobotne lub bierne zawodowo:
a) osoby pozostające poza rynkiem pracy w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup:
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach
b) osoby niepracujące w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP
c) osoby w wieku 30 lat i więcej należące do grup docelowych:
– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
– osoby ubogie pracujące,
– imigranci oraz reemigranci,
– bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat,
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki miesięczne nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali Mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Cel finansowaniaWydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.Wydatki związane z utworzeniem nowego miejsca pracy
InneBrak innych opłat i prowizji.

1. Dokumentu regulujące zasady udzielania Mikropożyczek Jeremie 2 EFS:

2. Dokumenty aplikacyjne do Mikropożyczek Jeremie 2 EFS

3. Dokumenty rozliczeniowe do Mikropożyczek Jeremie 2 EFS

Komplet prawidłowo wypełnionych (komputerowo) dokumentów prosimy składać osobiście pod adresem:

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
ul. Prze­my­słowa 8, 75-216 Koszalin

II piętro, pok. 324
ponie­dzia­łek – pią­tek godz. 7:30 – 15:30
tel. 94 347−51−75, 94 347−51−74

Adres email: jeremie@karrsa.pl

AKTUALNOŚCI

Skip to content