Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Z dniem 25 czerwca 2019 r. otwarty został nabór wniosków na Mikropożyczki dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy.

 

Jeremie 2 EFS

 

W dniu 29 marca 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł Umowę Operacyjną z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., na mocy której powierzył KARR S.A. zadanie utworzenia Instrumentu Finansowego w postaci Mikropożyczek dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mikropożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy. Łączna wartość środków pieniężnych powiększona o wkład własny KARR S.A. przeznaczonych na pożyczki wynosi 1 882 352,94 zł.

 

Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul . Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

 

Parametry Mikropożyczek

  Mikropożyczka na

rozpoczęcie działalności gospodarczej

Mikropożyczka na utworzenie nowego miejsca pracy
Kwota pożyczki do 99 000,00 zł (tj. do 20 -krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – wartość na dzień 01-06-2019) do 20 000,00 zł
Okres spłaty do 84 miesięcy do 36 miesięcy
Okres karencji do 12 miesięcy do 6 miesięcy
Oprocentowanie Stałe 0,175% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) Stałe 0,175% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
Grupa docelowa Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:
a) osoby pozostające poza rynkiem pracy w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup:
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach
b) osoby niepracujące w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP
c) osoby w wieku 30 lat i więcej należące do grup docelowych:
– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
– osoby ubogie pracujące,
– imigranci oraz reemigranci,
– bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat,
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki miesięczne nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali Mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Cel finansowania Wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wydatki związane z utworzeniem nowego miejsca pracy
Inne Brak innych opłat i prowizji.

 

  1. Dokumentu regulujące zasady udzielania Mikropożyczek Jeremie 2 EFS:

Regulamin Jeremie 2 EFS

Tabela Opłat do Regulaminu Jeremie 2 EFS

Wzór Umowy Mikropożyczki

Lista identyfikatorów gmin

  1. Dokumenty aplikacyjne do Mikropożyczek Jeremie 2 EFS

Załącznik 01 A – Wniosek o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności

Załącznik 01 B – Wniosek o udzielenie pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy

Załącznik 02 – Kwestionariusz osobowy

Załącznik 03 – Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik 04 – Formularz inf. przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik-05-Biznesplan

Załącznik 06 – Załączniki do wniosku o pożyczkę_

 

  1. Dokumenty rozliczeniowe do Mikropożyczek Jeremie 2 EFS

Zestawienie faktur – rozliczenie.

 

Prawidłowo wypełnione (komputerowo) dokumenty prosimy składać osobiście pod adresem:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8

II piętro, pok. 324

poniedziałek – piątek godz. 7:30– 15:30

tel. 94 347−51−75, 94 347−51−74

jeremie@karrsa.pl

_____________________________________________________________________________________________


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.