Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Bez kategorii

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu

„Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

nr RPZP.06.01.00-32-K004/16 realizowanego w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu  popytowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

zaprasza Państwa do składania ofert, którego przedmiotem jest

dostawa materiałów biurowych 

Szczegółowy opis zamówienia -> zapytanie ofertowe – materiały biurowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
Miejsce dostarczenia materiałów: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.gorecka@karrsa.pl lub pisemnie na adres Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin do dnia 12 lipca 2017 r. do godziny 15.30.

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 oświadczenie

ROZSTRZYGNIĘCIE

rozstrzygniecie postępowania

HF

Z dniem 28 czerwca 2017 roku zawieszony zostaje nabór dla subregionu d) Miasto Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, szczecinecki ze względu na wyczerpanie puli środków.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wnioskodawcom!

 

HF

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej, zweryfikowanych  formalnie wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków w ramach „Programu SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Listy rankingowe z podziałem na subregiony:

a) Miasto Szczecin, powiat policki

Lista rankingowa – Miasto Szczecin, powiat policki

Lista niezakwalifikowanych – Miasto Szczecin, powiat policki

 

b) Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

Lista rankingowa – Miasto Świnoujście, powiaty goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

Lista niezakwalifikowanych – Miasto Świnoujście, powiaty goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

 

c) powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

Lista rankingowa – białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

Lista niezakwalifikowanych – białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

 

d) Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki

Lista rankingowa – Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki

Lista rezerwowa – Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki

Lista niezakwalifikowanych – Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki

 

e) powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

Lista rankingowa – powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

Lista niezakwalifikowanych – powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

karr-logo

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

w postępowania o zamówienie publiczne na:

Realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej

w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się
w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Nr postępowania:4/KARR/REW/2017

zawarcie_umowy w postępowaniu 4_KARR_REW2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej

w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Nr postępowania:6/KARR/REW/2017

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

85320000-8 – Usługi społeczne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcie inwestycyjne związane  z włączeniem społeczności lokalnej (dalej działania animacyjne) dla miejscowości Godzisław, Gmina Grzmiąca.

OPIS GODZISŁAW

Zal.nr 1_Wzór formularza oferty (1)

Zal.nr 2_Oświadczenie

Zal.nr 3_Wykaz kadry

Zal.nr 4_Wzór umowy

ZAPYTANIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE GODZISŁAW

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 lub pocztą tradycyjną na adres: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin,w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.05.2017 r. do godz. 09:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.