Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony nr 1/ZP/SZOWES/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 r. z późn. zm) p.n.:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do siedziby KARR S.A. przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie dla potrzeb projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.03.2019 r. o godz. 15.00.

 

Informacja z Otwarcia Kopert

 

KARR_SA_SZOWES_Przetarg-na-art-spoż_Pytania i odpowiedzi i mod. SIWZ_07.03.2019

 

Poniżej do pobrania:

KARR_SA_SZOWES_Przetarg-na-art-spoż_SIWZ_Zmiana ogłoszenia_BZP

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na art spoż_SIWZ_Ogłoszenie_BZP

KARR_SA_SZOWES_Przetarg-na-art-spoż_SIWZ po zm. 07.03.2019

KARR_SA_SZOWES_Przetarg-na-art-spoż_SIWZ po zm. 07.03.2019– edytowalny

KARR_SA_SZOWES_Przetarg-na-art-spoż_SIWZ_Załącznik-nr-1A._po zm. 07.03.2019

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na art spoż_SIWZ_Załącznik nr 1A

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na art spoż_SIWZ_Załącznik nr 2

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na art spoż_SIWZ_Załącznik nr 3

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na art spoż_SIWZ_Załącznik nr 4

 

Projekt „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

JEREMIE 2 PODCZAS KARLIŃSKICH WIEŻ SUKCESU 2019 – SPOTKANIE KARR S.A. Z KARLIŃSKIMI PRZEDSIĘBIORCAMI

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczyła w dorocznym spotkaniu karlińskiego samorządu ze wszystkimi środowiskami gminy organizowanym przez Gminę Karlino
w Homanit Arenie w Karlinie w dniu 15 lutego 2019 r.

Celem spotkania było wręczenie „Karlińskich Wież Sukcesu” przedsiębiorcom działającym na rzecz lokalnej społeczności, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych i zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw. W ideę wydarzenia doskonale wpisała się Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspierająca rozwój podmiotów gospodarczych województwa zachodniopomorskiego poprzez Instrumenty Finansowe „Mikropożyczkę” oraz „Pożyczkę Obrotowo Inwestycyjną” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zaprezentowane przez KARR S.A. produkty spotkały się z dużym zainteresowaniem przybyłych gości.

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „MIKRODOTACJE 2018”.

W konkursie 2019 do rozdysponowania jest 56 mikrodotacji w łącznej kwocie 270 tys. zł.

 

Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

  1. Dla powiatów- białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalina:

wnioski-mikro2018@karrsa.pl

w nieprzekraczalnym terminie: 15.03.2019, godzina 15:30

 

2.Dla powiatów- wałeckiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego, łobeskiego:

mikro2018@ndsfund.org

w nieprzekraczalnym terminie: 15.03.2019, godzina 15:30

 

Decyduje data i godzina złożenia oferty na skrzynkę mailową odpowiedniego Operatora.

Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W temacie wiadomości należy wpisać „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE 2018”.

 

Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem, pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nie otrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z wyznaczonym Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku.

Informujemy, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Wnioski które zostały złożone niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z REGULAMINEM ZAMIESZCZONYM NA STRONACH: WWW.MIKRODOTACJE-MIL.KARRSA.PL, WWW.KARRSA.EU lub WWW.NDSFUND.ORG.

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO MIKRODOTACJE 2018 AKTUALIZACJA 1.08.2018

Załącznik nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MIKRODOTACJE 2018

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych z patronem

Załącznik nr 3a Karta oceny merytorycznej dla grup nieformalnych i samopomocowych wnioskujących bez patrona

Załącznik nr 4 Wzór umowy organizacje

Załącznik nr 4a Wzór umowy grupy nieformalne samopomocowe z patronem

Załącznik nr 4b Wzór umowy grupy nieformalne samopomocowe bez patrona

Załącznik nr 5 Sprawozdanie z realizacji

Załącznik nr 6 Opis dokumentu księgowego

Załącznik nr 7 Wzór umowy wolontariackiej dwustronnej

Załącznik nr 8 Wzór umowy wolontariackiej trójstronnej

Załącznik nr 9 Ewidencja czasu pracy wolontariusza

Załącznik nr 10 Oświadczenie o spełnianiu kryterium strategicznego

Załącznik nr 11 Oświadczenie dla grup nieformalnych

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest usługa okresowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie i budynku kotłowni.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja o wyborze_przegląd kominiarski 29.01.2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

usługa okresowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie i budynku kotłowni

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r., godz. 15:30.

 

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: PRZEGLĄD KOMINIARSKI

 

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

KARR_SA_Zapytanie ofertowe_przegląd kominiarski

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_przegląd kominiarski

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_przegląd kominiarski

Załącznik nr 3 – Wzór zlecenia_przegląd kominiarski


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.