Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Program Społecznik

„Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”

społecznik logo

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” przeprowadziła kolejne postępowanie uzupełniające na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 750 000,00 euro, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018” na terenie subregionu województwa zachodniopomorskiego nr 3: Powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki – 1 osoba.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – animator uzupełniające

społecznik logo

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest dostawa artykułów spożywczych.

W terminie złożono 1 ofertę poprawną formalnie i spełniającą warunki udziału w postępowaniu.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania artykuły spozywcze

Najczęściej zadawane  pytania:

1) Jaki jest minimalny okres realizacji projektu?

Zgodnie z pkt. 5.1.6 Regulaminu termin realizacji projektu powinien obejmować także okres przygotowania działań i ich zakończenia/ podsumowania i nie powinien być  krótszy niż 1 pełny miesiąc.

2) Czy istnieje możliwość składania większej ilości wniosków na organizacje jednego wydarzenia lub/i realizacje jednego pomysłu?

Zgodnie z pkt. 5.1.7.Regulaminu podmioty aplikujące samodzielnie i jednocześnie pełniące rolę Opiekunów mogą złożyć w okresie realizacji zadania publicznego maksymalnie 4 wnioski o udzielenie mikrodotacji, przy czym mogą realizować jeden projekt samodzielnie, a dla trzech projektów pełnić rolę Opiekuna grup nieformalnych. Nie ma możliwości składania większej ilości wniosków na organizację jednego wydarzenia/ realizacji jednego pomysłu. Łączna liczba wniosków dotyczy wszystkich ogłoszonych naborów bowiem wnioski znajdujące się na liście rezerwowej w danym naborze pozostają w ewidencji z możliwością uzyskania dofinansowania niezależnie od kolejnych naborów.

3) Czy  te same osoby mogą być członkami grupy nieformalnej na różne inicjatywy?

Zgodnie z pkt.  3.3 Regulaminu grupa nieformalna to trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie  województwa zachodniopomorskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.

4) Czy ten sam podmiot/ grupa nieformalna może składać wniosek zarówno w I i II filarze?

Złożenie wniosku w I filarze nie dyskwalifikuje podmiotu/grupy nieformalnej  do składania wniosku w II filarze, o ile nie dotyczy on tego samego zadania.

5) Czy Stowarzyszenia zwykłe zakładane przed 20 maja 2016r. , które nie dostosowały się do nowych przepisów zgodnych z nowelizacją Prawa o Stowarzyszeniach mogą aplikować w programie Społecznik?

Stowarzyszenia zwykłe, które nie dostosowały się do nowych przepisów zgodnie z nowelizacją Prawa o stowarzyszeniach nie mogą aplikować o dofinansowanie z programu Społecznik

6) Czy istnieje  ochrona danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku  w projekcie?

W projektach realizowanych w ramach Programu Społecznik  przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunków powinno  być zgodne  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz U. 2002 Nr 101 poz. 926 z póź.zm.

7) Co w przypadku , gdy założone zadanie nie może być zrealizowane z przyczyn niezależnych  np. z powodu złych warunków pogodowych?

W wyjątkowych sytuacjach Operator może wyrazić zgodę  na zmianę terminu realizacji zadania. Zmiana ta dokonywana jest na podstawie  Aneksu do Umowy o udzielenie mikrodotacji.

8) Czy w przypadku projektów powiatowych miasto Szczecin będzie konkurować z miastem Łobez?

Zgodnie z załącznikiem 4 ( karta do głosowania ) osoba głosująca zobowiązana jest podpisać oświadczenie iż jest ona   uprawniona do udziału w głosowaniu w ramach Programu Społecznik 2018 – budżet obywatelski poprzez fakt bycia mieszkańcem danego  powiatu i/lub  danego regionu na inicjatywy, na którego został oddany głos.

 

Zaproszenie do składania ofert Nr 10/ZP/SPO/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Druk plakatu promocyjnego w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik_zp@karrsa.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – DRUK PLAKATU.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

 

Zapytanie_Społecznik_2018_Druk_plakatu

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o anulowaniu zamówienia na Dostawę materiałów promocyjnych w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Przyczyną anulowania jest błędne przedstawienie wartości zamówienia.

 

Powtórne zapytanie ofertowe w tej sprawie zostanie ogłoszone w terminie do 25.04.2018.

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.