Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Zapytania Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej

w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

 Nr postępowania: 14/KARR/REW/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcie inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej (dalej działania animacyjne) dla miejscowości Sławno i Przystawy, Gmina Grzmiąca.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest Pani Justyna Iwankiewicz, e-mail: j.iwankiewicz@karrsa.pl

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 lub pocztą tradycyjną na adres: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin,w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.09.2017 r. do godz. 09:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

ZAPYTANIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE SŁAWNO PRZYSTAWY

SŁAWNO PRZYSTAWY

OPIS SŁAWNO PRZYSTAWY

Zal.nr 4_Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór Wykonawcy zamówienia dot. zakupu i dostawy przenośnego stołu wystawienniczo-promocyjnego

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy zamówienia dot. zakupu i dostarczeniu stołu wystawienniczo-promocyjnego.

zapytanie-ofertowe-stół

Sposób składania ofert:

 • elektronicznie na adres p.gregorek@karrsa.pl , lub
 • osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, Koszalin, II piętro, czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00, lub
 • przesłać pocztą lub kurierem na adres (liczy się data wpływu do Biura Zamawiającego): Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem „Oferta na wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostawy stołu wystawienniczo-promocyjnego”.

 

Termin składania ofert upływa 11 września 2017 r. o godzinie 09:00.

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i odpowiedzialną za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Paulina Gregorek, numer 537 007 336, e-mail: p.gregorek@karrsa.pl .

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wybór Wykonawcy zamówienia obejmującego zakup i dostawę przenośnego namiotu wystawienniczo-promocyjnego z nadrukiem

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy zamówienia obejmującego zakup i dostawę przenośnego namiotu wystawienniczo-promocyjnego z nadrukiem.

zapytanie ofertowe – namiot

Sposób składania ofert:

 • elektronicznie na adres p.gregorek@karrsa.pl , lub
 • osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, Koszalin, II piętro, czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00, lub
 • przesłać pocztą lub kurierem na adres (liczy się data wpływu do Biura Zamawiającego): Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem „Oferta na wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostawy przenośnego namiotu wystawienniczo-promocyjnego z nadrukiem”.

Termin składania ofert upływa 11 września 2017 r. o godzinie 09:00.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i odpowiedzialną za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Paulina Gregorek, numer 537 007 336, e-mail: p.gregorek@karrsa.pl

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 i ROK OBROTOWY 2018

Rada Nadzorcza
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A.
z siedzibą w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8


zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie:

 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym lub   Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe badanej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach ponosi biegły rewident.
 2. obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania za każdy rok obrotowy. O terminach tych posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident,
 3. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji  o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 4. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.   W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.
 5. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 winno nastąpić nie później niż w dniu 23 marca 2018 roku., zaś za rok 2018 nie później niż w dniu   22 marca 2019 roku.
 6. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

 

Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216  Koszalin lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018″. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 22 września 2017 roku do godz. 15.00.

 

Oferta winna zawierać:

 1. informację o oferencie i o dotychczasowym doświadczeniu biegłego rewidenta wskazanego w ofercie do wykonania badania, w tym informacje o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.),
 3. udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego,
 4. oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Walnych   Zgromadzeniach   oraz   posiedzeniach   Rady   Nadzorczej   na   warunkach określonych w ogłoszeniu,
 5. łączną cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, wraz z raportem z badań tych sprawozdań,
 6. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta
 7. wskazanie metod oraz terminów badania sprawozdania finansowego
 8. informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego
 9. aktualny odpis z właściwego rejestru

 

Kryteriami oceny ofert będą cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego i pozycja na rynku audytorskim.

Otwarcie ofert ich ocena i wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki do dnia 29 września 2017 roku.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Zaproszenie do składania ofert

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem  jest   wykonanie pieczęci  dla projektu „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” nr RPZP.06.01.00-32-K004/16 realizowanego w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu  popytowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi, w szczególności kartą wizualizacji RPO WZ 2014-2020.

zapytanie na wykonanie pieczęci

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 oświadczenie

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.gorecka@karrsa.pl lub pisemnie na adres Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin do dnia 26 lipca 2017 r. do godziny 15.30

ROZSTRZYGNIĘCIE

rozstrzygnięcie postępowania na pieczątki


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.