Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

owes

Informacja o Projekcie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją „Nauka dla Środowiska”, Gminą Miejską Wałcz, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” sp. z o.o., Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundacja Pod Aniołem oraz Gminą Pyrzyce zapra­szają  do udziału w projekcie:

„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIŃSKIEGO”

Działania OWES współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego“, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr UDA.RPZP. 07.03.00-32-K002/16-00.

Oferta projektu skierowana jest  do następujących grup z Regionu Koszalińskiego (Miasto Koszalin, powiat koszaliński, powiat białogardzki, powiat sławieński, powiat kołobrzeski):

  • osób  fizycznych w zakresie doradztwa i szkoleń  umożliwiających uzyskanie umiejętności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. W szczególności dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
  • podmiotów  ekonomii społecznej posiadających jednostkę organizacyjną w Regionie Koszalińskim: spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej,  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, osób prawnych zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych w zakresie: informacji, szkoleń,  doradztwa, usług: księgowych, marketingowych, prawnych, doradztwa biznesowego, animacji.
  • instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

Obszar realizacji projektu
Projekt realizowany jest na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego  oraz Miasta Koszalin.

Cel główny projektu:

Poprawa kondycji finansowej i potencjału min. 60 podmiotów ekonomii społecznej do zatrudniania, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie regionu koszalińskiego do 30.06.2019 r. dzięki zwiększeniu dostępu do komplementarnego wsparcia dla tych podmiotów oraz uaktywnieniu środowisk lokalnych.

Przedsięwzięcie jest realizowane od 01 marca  2016 r. do 30 czerwca  2019 roku.

Więcej informacji na stronie:

http://owes.koszalin.pl/

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.