Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

owes

Informacja o Projekcie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą Mielno oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zapra­szają  do udziału w projekcie

„OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIŃSKIEGO”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki:
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Projekt skierowany jest do następujących grup z Regionu Koszalińskiego (Miasto Koszalin, powiat koszaliński, powiat białogardzki, powiat sławieński, powiat kołobrzeski):

  • osób  fizycznych w zakresie doradztwa i szkoleń  umożliwiających uzyskanie umiejętności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. W szczególności dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
  • podmiotów  ekonomii społecznej posiadających jednostkę organizacyjną w Regionie Koszalińskim: spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej,  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, osób prawnych zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych w zakresie: informacji, szkoleń,  doradztwa, usług: księgowych, marketingowych, prawnych, doradztwa biznesowego, animacji.

Cel główny projektu:

Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej na terenie powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego i M. Koszalin poprzez inicjowanie partnerstw lokalnych oraz kompleksowe wsparcie informacyjno-szkoleniowo-doradczo usługowe.

Przedsięwzięcie jest realizowane od 01 stycznia  2013 r. do 31 grudnia  2015 roku

http://owes.koszalin.pl/

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.