Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź dalej” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR S.A.)

Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail iod@karrsa.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa: Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji umowy między KARR S.A. a Państwem. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez KARR S.A. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres karrsa@karrsa.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez KARR S.A. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dobrowolnym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez odpowiednie komórki Administratora.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowani

Zdobądź status przedsiębiorstwa społecznego!

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego otwiera przed organizacją (lub spółdzielnią, spółką non-profit itp.) dodatkowe możliwości, jak na przykład uzyskanie wsparcia finansowego czy możliwość ubiegania się o społeczne zamówienia publiczne.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami ani ze zmianą statusu prawnego organizacji, ponieważ przedsiębiorstwo społeczne nie stanowi odrębnej formy prawnej.

Przedsiębiorstwem społecznym może być podmiot, który prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (lub odpowiednio działalność oświatową lub kulturalną) a także:

  • celem jego działania jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (pracownicy ci mają stanowić określony procent w zależności od charakteru podmiotu – celów realizowanych przez podmiot) lub realizacja usług społecznych użyteczności publicznej świadczonych w społeczności lokalnej);
  • nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, lecz przeznacza na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa i reintegrację zawodową i społeczną lub działalność w sferze pożytku;
  • jego struktura zarządzania lub własnościowa opiera się na współzarządzaniu, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników;
  • zatrudnia nie mniej niż trzech pracowników na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną;
  • wynagrodzenia zatrudnionych nie przekraczają trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

KONTEKST WOJEWÓDZKI – KORZYŚCI dla podmiotu pojawiające się w REGIONIE:

Organizacje pozytywnie zweryfikowane otrzymają status przedsiębiorstwa społecznego i zostaną wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych. Lista ta zamieszczona zostanie na stronach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i ma szansę stać się ważnym narzędziem pokazującym potencjał sektora ekonomii społecznej oraz wyodrębnionym miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów i świadczonych przez nie usług dla potencjalnych zamawiających. Dzięki temu przedsiębiorstwa społeczne zyskają dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych.

KONTEKST OGÓLNOPOLSKI – KORZYŚCI dla podmiotu pojawiające się w KRAJU:

Dodatkowo utworzona zostanie lista ogólnopolska przedsiębiorstw społecznych  – na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl. Lista będzie aktualizowana w oparciu o dane przekazywane przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej we wszystkich województwach.

Łatwo dostępna baza przedsiębiorstw społecznych zwiększy skuteczność systemu wsparcia i pomoże w promocji przedsiębiorstw społecznych i ich oferty.

Aby złożyć wniosek w sprawie uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego, należy zgłosić się do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego w subregionie właściwym terytorialnie dla siedziby podmiotu ekonomii społecznej:

 

SZOWES DLA REGIONU KOSZALIŃSKIEGO(powiat białogardzki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński oraz Miasto Koszalin)

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, tel.: 94 341 63 30, e-mail: a.szczepanska@karrsa.pl

Załączniki:

Regulamin-nadawania-statusu-przedsiębiorstwa-społecznego-w-województwie-zachodniopomorskim

1. Załącznik-nr-1-Wniosek-o-nadanie-statusu-przedsiębiorstwa-społecznego

2. Załącznik-nr-2-Wzór-informacji-o-pozytywnej-weryfikacji-cech-przedsiębiorstwa-społecznego

3. Załącznik-nr-3-Wzór-informacji-o-negatywnej-weryfikacji-cech-przedsiębiorstwa-społecznego-utracie-statusu-przedsiębiorstwa-społecznego

4. Załącznik-nr-4-Karta-oceny-wniosku-o-nadanie-statusu-przedsiębiorstwa-społecznego

5.Załącznik-nr-5-Wzór-listy-przedsiębiorstw-społecznych

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest zakup sprzętu informatycznego wraz z systemem operacyjnym.

zapytanie ofertowe sprzęt komputerowy

 

UWAGA! AKTUALIZACJAzapytanie ofertowe sprzęt komputerowy-AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej, zweryfikowanych  formalnie wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków w ramach „Programu SPOŁECZNIK 2018” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania mikrodotacji

Lista wniosków rezerwowych do otrzymania mikrodotacji

Lista wniosków niezakwalifikowanych do otrzymania mikrodotacji w ramach naboru I „Program Społecznik 2018”

Wnioski, które nie znajdują się na żadnej z powyższych list zostały odrzucone pod względem formalnym.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej, zweryfikowanych  formalnie wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków w ramach „Programu SPOŁECZNIK 2018” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania mikrodotacji

Lista wniosków rezerwowych do otrzymania mikrodotacji

Lista wniosków niezakwalifikowanych do otrzymania mikrodotacji w ramach naboru I „Program Społecznik 2018”

Wnioski, które nie znajdują się na żadnej z powyższych list zostały odrzucone pod względem formalnym.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.