Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Zgodnie z dyspozycją art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. publikuje Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 r. w zakresie zamówień przekraczających progi, o których mowa w powołanej Ustawie:

– art. 4 pkt 8: dla dostaw, usług i robót budowlanych powyżej równowartości kwoty 30 000 euro netto  – 4 planowane postępowania.

– art. 138g ust. 1: dla usług społecznych powyżej równowartości kwoty 750 000 euro – brak planowanych postępowań.

 

Do pobrania:

Plan ZP 2019 KARR SA_v.16.01.2019 r. – PZP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18) udostępnia dokumentację projektową:

Regulamin udzialu w projekcie Rewitalizacja szansą na aktywną integrację   

ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Uczestników Projektu wraz z załącznikami

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wniosek o zwrot kosztów podróży na szkolenie

ZAŁĄCZNIK NR 3 Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego ANIMACJA

ZAŁĄCZNIK NR 4 Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego KONKURS

ZAŁĄCZNIK NR  5 Regulamin dotyczący realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych KONKURS 

ZAŁĄCZNIK NR 6 Karta oceny fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego KONKURS

ZAŁĄCZNIK NR 7 Porozumienie wolontariatu wraz z kartą godzin pracy wolontariusza

ZAŁĄCZNIK NR 8 Karta monitorowania statusu po zakończeniu udziału w Projekcie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wstrzymuje nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – JEREMIE 2 od dnia 2 stycznia 2019 r.

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 1/ZP/REW/2018 – Postępowanie uzupełniające

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18) dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu uzupełniającym na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

 

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej dla obszaru nr 3  obejmującego następujące gminy województwa zachodniopomorskiego:

 

3) Chociwel – Ińsko – Suchań

 

Do pobrania informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/REW/2018 – Postępowanie uzupełniające

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18) zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej  dla Obszaru 3 woj. zachodniopomorskiego obejmującego gminy Chociwel – Ińsko – Suchań.

Okres zaangażowania: od 02.01.2019 r. do 31.12.2021 r. (36 m-cy)

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl w terminie do dnia 24 grudnia 2018 r., godz. 15:30.

 

zapytanie nr 1zp.rew.2018

Rewitalizacja_Animatorzy_Zapytanie_Uzupełniające

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 1_Uzupełniające

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 2_Uzupełniające

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 3_Uzupełniające

 

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.