Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiada wieloletnie doświadczenie prowadząc projekty unijne oraz załogę specjalizującą się w różnych dziedzinach. Szczególny nacisk kładziemy na działania skierowane na zrównoważony rozwój regionu. Takie działania wdrażane są m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest największym programem w historii całej Unii Europejskiej. Stanowi on odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska, czyli plan rozwoju krajów członkowskich Unii Europejskiej, przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w roku 2000, którego celem jest uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone. Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą:

 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.
 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.
 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.
 • Wzrost spójności terytorialnej.

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. W skład komponentu centralnego wchodzą Priorytety I-V Programu i dotyczą przede wszystkim wzmocnienia potencjału instytucji państwowych zakresie m.in. szkoleń, kursów, studiów uzupełniających i podyplomowych, zwiększenia efektywności działań instytucjonalnych m.in. poprzez prowadzenie badań i analiz dotyczących oceny efektywności działań itp. Natomiast środki komponentu regionalnego, czyli Priorytety VI-IX Programu w głównej mierze przeznaczono na wsparcie dla osób i grup społecznych, które będą mogły korzystać ze szkoleń, kursów, warsztatów, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych i innych form podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację największego w historii programu finansowanego ze środków EFS to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld EUR – środki krajowe.

Priorytety wdrażane centralnie

 1. Priorytet I  Zatrudnienie i integracja społeczna.
 2. Priorytet II  Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
 3. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.
 4. Priorytet IV  Szkolnictwo wyższe i nauka.
 5. Priorytet V  Dobre rządzenie.
  1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I, II).
  2. Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III).
  3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV).
  4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Priorytet V).

Priorytety wdrażane regionalnie

 1. Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
 2. Priorytet VII  Promocja integracji społecznej.
 3. Priorytet VIII  Regionalne kadry gospodarki.
 4. Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 5. Priorytet X  Pomoc techniczna.

Regulamin zamówień w ramach projektów POKL


Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.