Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy

1.    OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 marca 2012 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Anioły Ekonomii Społecznej”
Celem projektu jest: rozwój sektora ekonomii społecznej i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatów: drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, białogardzkiego i koszalińskiego dzięki utworzeniu i wsparciu 10 spółdzielni socjalnych.

 

2.    REKRUTACJA

Grupą docelową są osoby fizyczne zamieszkujące obszar następujących powiatów: drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, białogardzkiego i koszalińskiego uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnych zgłaszające się do projektu jako grupy inicjatywne. Osoby uprawnione to:

  • osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • osoby wskazane w art. 1 ust 2 pkt. 1-4 i 6-7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, tj. bezdomne, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
  • osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  • inne niezatrudnione osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Zgłoszenia będą przyjmowane od grup inicjatywnych liczących od 5 do 7 osób chcących założyć spółdzielnię socjalną (zgłoszenia w formie formularza rekrutacyjnego). Do projektu zakwalifikowanych zostanie łącznie 70 osób. Każda grupa inicjatywna otrzyma wsparcie Animatora, który pełni rolę opiekuna, zarówno na etapie tworzenia, jak i funkcjonowania spółdzielni socjalnej.
Wybór uczestników/czek zostanie dokonany w oparciu o szczegółowe kryteria selekcji opracowane w celu zapewnienia gwarancji osiągnięcia zakładanych rezultatów oraz jednolitych zasad uczestnictwa w projekcie.

KRYTERIA OCENY PODSTAWOWE:
1) predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej (do 30 punktów)
2) pomysł na działalność (do 20 punktów)
3) ocena doświadczenia i wiedzy z zakresu planowanej działalności gospodarczej (do 10 punktów)
4) trwałość planowanego przedsięwzięcia (do 15 punktów)

Kryteria strategiczne (dodatkowe) dla osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji:
– co najmniej 50% grupy inicjatywnej to osoby niepełnosprawne (5 punktów)
– co najmniej 55% grupy inicjatywnej to kobiety (5 punktów)
– co najmniej 50% gr. inicjatywnej to osoby długotrwale bezrobotne (5 punktów)
– podpisane porozumienie o partnerstwie lub list intencyjny od jednostki samorządu terytorialnego o przystąpienie do spółdzielni socjalnej (20 punktów)

W każdym naborze powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna składająca się z 2 osób posiadających doświadczenie w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej oraz 1 doradcy zawodowego/psychologa.
Dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej dokona oceny formularzy rekrutacyjnych a doradca zawodowy/psycholog przeprowadzi test kompetencji weryfikujący predyspozycje kandydata do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Planowane terminy związane z realizacją zadań w ramach projektu.

 

I nabór

II nabór

III nabór

Rekrutacja

maj-czerwiec 2012

listopad – grudzień 2012

maj- czerwiec 2013

Wsparcie
szkoleniowo – doradcze

lipiec – październik
2012

styczeń – kwiecień 2013

lipiec – październik
2013

Rejestracja
spółdzielni socjalnych

listopad 2012

maj 2013

październik – listopad
2013

Przekazanie
wsparcia na rozwój spółdzielni socjalnych

listopad – grudzień 2012

czerwiec – lipiec 2013

listopad – grudzień 2013

Wstępna lista rankingowa I NABÓR „Anioły Ekonomii Społecznej”

Poniżej prezentujemy Państwu wstępną listę rankingową w ramach pierwszego naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”. Przypominamy iż zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie przewidujemy możliwość złożenia odwołania w terminie 5 dni od momentu otrzymania pisma informującego o wynikach naboru wraz z kserokopią kart oceny merytorycznej.

lista stronaFormat: xlsx

Ostateczna lista rankingowa I NABÓR

Poniżej prezentujemy Państwu ostateczną listę rankingową w ramach pierwszego naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Anioły Ekonomii Społecznej

 

3.    WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE

Zorganizowane zostaną 64-godzinne (8 dni szkoleniowych) szkolenia dla sześciu 10-12 osobowych grup (łącznie 70 osób).
Miejsce realizacji – siedziba Projektodawcy (ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin).
Każda grupa inicjatywna może odbyć również 40 godzin doradztwa podstawowego.
Zakres wiedzy: rejestracja spółdzielni socjalnych, system prawny, podstawy ekonomii społecznej, warsztaty z zakresu inteligencji emocjonalnej i społecznej, asertywności, komunikacji, pracy nad kreatywnością i przełamywaniem stereotypów myślowych, warsztat z budowania zespołów, pisanie planu zakładania i prowadzenia rozwoju spółdzielni.
W trakcie szkoleń zapewnione zostaną: catering, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.
W okresie 12 miesięcy działania członkowie spółdzielni socjalnych będą mieli możliwość zdobycia specjalistycznych kwalifikacji bowiem zaplanowano dla nich zawodowe szkolenia oraz doradztwo specjalistyczne (40 godzin na każdą spółdzielnię).

 

4.    WSPARCIE FINANSOWE

Po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego i opracowaniu Planu założenia i działania spółdzielni socjalnej Uczestnicy/Uczestniczki przedstawią wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego pomostowego. Powołana Komisja Oceny Planów dokona weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów. Ocenie podlegały będą następujące aspekty:
•    Pomysł na biznes;
•    Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia;
•    Znajomość rynku i konkurencji;
•    Potencjał i wykształcenie Uczestnika/Uczestniczki projektu;
•    Identyfikacja rozwiązań alternatywnych.

W oparciu o wyniki oceny oraz przedstawioną listą rankingową 60 Uczestników/Uczestniczek (10 spółdzielni), którzy/które  zarejestrują działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego otrzyma:

  • wsparcie finansowe w wys. do 20 000 zł (otrzymuje każdy członek spółdzielni socjalnej),
  • podstawowe wsparcie pomostowe w wys. do 1200 zł/m-c wypłacane co miesiąc przez 6 m-cy (otrzymuje każdy członek spółdzielni socjalnej – 60 osób),
  • przedłużone wsparcie pomostowe w wys. do 1000 zł/m-c przez kolejne 6 m-cy (po pozytywnej weryfikacji wniosków – 60 osób).

 

KONTAKT

Biuro Projektu czynne w godzinach 10:00 – 14:00

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
tel. 94 341 10 98, 94 341 63 30
fax 94 341 10 98

e-mail aniolyes@gmail.com

 PLIKI

ZMIANA REGULAMINU UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 18.09.2012 r. obowiązuje nowa wersja Regulaminu udziału w projekcie „Anioły Ekonomii Społecznej”. Prosimy o zapoznanie się z zapisami nowego dokumentu.

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 20 czerwca 2013 r. obowiązuje nowa wersja Regulaminu Udziału w projekcie „Anioły Ekonomii Społecznej”. Prosimy o zapoznanie się z zapisami nowego dokumentu.Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.