Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

[toc]

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zaprasza do udziału w projekcie:

"Moja Firma w Unii Europejskiej II"

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Głównym celem jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez wsparcie osób, szczególnie młodych oraz bezrobotnych. 20 uczestników projektu otrzyma wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (w wysokości 24.00,00 PLN) i założy własną działalność gospodarczą.

Zgłoszenia

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby:

 • Które posiadały zarejestrowane działalnością gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpienie do projektu.
 • Które otrzymały w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych.

Grupy docelowe

 • Osoby które nie ukończyły 25 roku życia (w tym również osoby pracujące – minimum 30 % uczestników).
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat.

Obszary objęte realizacją projektu

 • Miasto Koszalin.
 • Powiat koszaliński.
 • Powiat kołobrzeski.
 • Powiat białogardzki.
 • Powiat sławieński.

Przewidziano utworzenie 2 grup szkoleniowych po 15 osób oraz wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 24.000,00 PLN dla 20 osób, które będzie mogło być przeznaczone na następujące kategorie wydatków, niezbędnych uczestnikowi projektu na rozpoczęcie planowanej przez niego działalności gospodarczej:

 • Zakup i leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe (w tym również środków transportu, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów), zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostały sprzęt i wyposażenie, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa.
 • Dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej.
 • Zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla 20 osób, które rozpoczną działalność przewidziano wsparcie finansowe podstawowe przez 6 miesięcy w wysokości 800,00 PLN, dla 10 osób przez następne 6 miesięcy wsparcie finansowe przedłużone w wysokości 800,00 PLN. Uczestnik będzie miał obowiązek przedstawienia w każdym miesiącu potwierdzenie dokonania opłaty składki ZUS co będzie warunkiem wypłaty kolejnej transzy.

Przewidywana liczba godzin szkoleniowych na osobę

Liczba godzin szkoleń podstawowych – 64h w formie wykładów, doradztwa grupowego – 4h w formie studium poznania zasad sporządzania biznes planu oraz 4h doradztwa indywidualnego.

 • Szkolenia, doradztwo od połowy czerwca 2009.
 • Wsparcie finansowe i rozpoczęcie działalności gospodarczej od września/października 2009r.

Kontakt

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin.
Tel. 94 341-63-30.
Tel. 94 347-51-75.

Pliki do pobrania

regulaminFormat: pdf

wyniki kopFormat: pdf

zakwalifikowaniFormat: doc


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.