Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy

{tab=Informacje Ogólne}

Informacje Ogólne

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie

„MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ III”

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 1 września 2010 r. – 30 czerwca 2012 r.

Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) oraz zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim i powstanie co najmniej 80 nowych miejsc pracy w wyniku wsparcia uruchamiania nowych firm oraz spółdzielni socjalnych do 2012 r.
Cel ten zostanie zrealizowany dzięki przygotowaniu 90 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do podjęcia działalności gospodarczej oraz wsparciu uruchomienia i poprowadzenia 80 najlepszych przedsięwzięć gospodarczych.

{tab=Rekrutacja}

REKRUTACJA

Nabór formularzy rekrutacyjnych zostanie przeprowadzony w ramach dwóch edycji w trzech punktach zlokalizowanych w Koszalinie, Drawsku Pomorskim I Stargardzie Szczecińskim:
I edycja w terminie od 20 września do 8 października 2010 r.
II edycja w terminie od 10 stycznia do 14 stycznia 2011 r.

Z uczestnictwa w projekcie wyłączone są osoby, które:

 • Posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed dniem przystąpienia do projektu.
 • Otrzymały w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy publicznych.
 • Korzystają równolegle z innych środków publicznych (w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej) lub są uczestnikami innych projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL,
 • Pozostają w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z KARR S.A. lub wykonawcą w ramach projektu (podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu).
 • Łączy/łączył z KARR S.A. i/lub pracownikiem KARR S.A. uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

W trakcie procesu rekrutacji priorytetowo traktowane będą:

 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tyś. mieszkańców;
 • osoby do 25 roku życia;
 • osoby po 45 roku życia;
 • kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci);
 • osoby pochodzące z powiatów o największym wskaźniku bezrobocia;
 • osoby pochodzące z powiatów położonych w znacznej odległości od dużych ośrodków miejskich (Szczecin, Koszalin).

Szczegółowy Regulamin uczestnictwa w projekcie zostanie udostępniony w momencie uruchomienia pierwszej edycji.

Uwaga wraz z drugą edycją zostanie opublikowany nowy regulamin i nowy formularz z wnioskiem.

Pliki dotyczące Rekrutacji

N2 formularz rekrutacyjny czarnyDla dru­giego naboru do pro­jektu “Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III”. W pro­gra­mie Word 2003 mogą wystą­pić błędy w wyświe­tla­niu pliku (znacz­nie więk­sza liczba stron), lub nie łado­wa­nie się pliku. Pro­simy pobrać wtedy for­mu­larz w for­mie PDF (nie­edy­to­walny) lub ODT (Open Office)Format: doc

N2 formularz rekrutacyjny czarnydla dru­giego Naboru do pro­jektu Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III (plik nie­edy­to­walny)Format: pdf

N2 formularz rekrutacyjny czarny (OpenOffice)dla dru­giego naboru do pro­jektu Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III (Ope­n Document Text| Open Office oraz Libre Office i MS Office 2010)Format: odt

N2 regulamin rekrutacji czarnyRegulamin rekrutacji uległ zmianie dla drugiego naboru!Format: pdf

{tab=W. szkoleniowo – doradcze}

Wsparcie szkoleniowo – doradcze

Szkolenia – 90 osób

 • 80 godzin szkoleń (10 dni szkoleniowych).
 • 6 grup szkoleniowych (po 15 osób w każdej grupie).
 • Organizacja szkoleń na terenie całego województwa w zależności od miejsca zamieszkania uczestników projektu.
 • Zakres tematyczny: rejestracja firmy, system prawny, podstawy ekonomii, strategia rozwoju w tym strategia marketingowa, warsztaty z zakresu inteligencji emocjonalnej i społecznej, asertywności, komunikacji, pracy nad kreatywnością i przełamywaniem stereotypów myślowych.
 • Planowane terminy: I EDYCJA październik/listopad 2010r., II EDYCJA luty/marzec 2011r.

Doradztwo indywidualne podstawowe – 90 osób

 • 16 godzin dla każdego uczestnika w zakresie pisania biznes planu oraz przygotowaniu wniosków o wsparcie finansowe, a także opracowania strategii rozwoju firmy
 • planowane terminy: I EDYCJA grudzień 2010 r., II EDYCJA kwiecień 2011 r.

Wsparcie doradcze specjalistyczne – 80 osób

 • 15 godzin dla każdej nowo powstałej firmy w zakresie m.in. kwestii podatkowych, prawnych, marketingowych oraz wdrażania opracowanej wcześniej strategii firmy.
 • Planowane terminy: I EDYCJA luty 2011 r. – styczeń 2012 r., II EDYCJA maj 2011r. – kwiecień 2012r.

Pliki Dotyczące Wsparcia Szkoleniowego

{tab=W. finansowe}

Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości

 • Wysokość wsparcia 40 000,00 zł (w przypadku spółdzielni socjalnej 20 000,00 zł na jednego członka spółdzielni socjalnej) – 80 osób.
 • Spółdzielnia socjalna – zrzeszenie osób, w przewyższającej liczbie zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wspólnie, w oparciu o osobistą pracę, prowadzą przedsiębiorstwo i realizują cele społecznej i zawodowej reintegracji.
 • Przeznaczenie wsparcia: zakup  i leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe
  (w tym również środków transportu, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów), zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostały sprzęt i wyposażenie, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej, zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Planowany termin przekazania wsparcia – I EDYCJA luty 2011r., II EDYCJA maj 2011r.

Pliki Dotyczące Wsparcia Finansowego

{tab=W. pomostowe}

Wsparcie pomostowe

 • Wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości 1200,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – 80 osób.
 • Planowany termin przekazania wsparcia pomostowego podstawowego: I EDYCJA luty – lipiec 2011 r., II EDYCJA maj – październik 2011 r.
 • Wsparcie pomostowe przedłużonego w wysokości 1200,00 zł miesięcznie przez następne 6 miesięcy – 40 osób.
 • Planowany termin przekazania wsparcia pomostowego przedłużonego: I EDYCJA sierpień 2011r. – styczeń 2012r., II EDYCJA listopad 2011 r. – kwiecień 2012 r.
 • Przeznaczenie wsparcia – koszty ZUS/KRUS, koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym czynsz, wynajem, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty usług pocztowych, koszty usług księgowych, koszty usług prawnych, koszty telefonu i Internetu, koszty materiałów biurowych, koszty działań informacyjno – promocyjnych.

Pliki Dotyczące Wsparcia Pomostowego

{tab=Wszystkie}

Pliki do Pobrania

Poszczególne Pliki

N2 formularz rekrutacyjny czarnyDla dru­giego naboru do pro­jektu “Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III”. W pro­gra­mie Word 2003 mogą wystą­pić błędy w wyświe­tla­niu pliku (znacz­nie więk­sza liczba stron), lub nie łado­wa­nie się pliku. Pro­simy pobrać wtedy for­mu­larz w for­mie PDF (nie­edy­to­walny) lub ODT (Open Office)Format: doc

N2 formularz rekrutacyjny czarnydla dru­giego Naboru do pro­jektu Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III (plik nie­edy­to­walny)Format: pdf

N2 formularz rekrutacyjny czarny (OpenOffice)dla dru­giego naboru do pro­jektu Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III (Ope­n Document Text| Open Office oraz Libre Office i MS Office 2010)Format: odt

N2 regulamin rekrutacji czarnyRegulamin rekrutacji uległ zmianie dla drugiego naboru!Format: pdf

Paczka Wszystkich Plików

Dodatkowe Materiały

Nie uwzględnione w paczce.

{tab=Kontakt}

KONTAKT

Biuro Projektu

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin
Tel. (94) 341−63−30
Fax. (94) 341−60−88
e-mail: d.szramiak@karrsa.eu
godz. 7:30-15:30

Inne Punkty Rekrutacyjne

Stargard Szczeciński

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Pierwszej Brygady 35, pokój nr 206
73-110, Stargard Szczeciński
email: b.busko@karrsa.eu
tel.  91 834 36 85
fax. 91 578 05 37
godz. 9:00 – 11:00

Drawsko Pomorskie

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3 pokój nr 302
78-500 Drawsko Pomorskie
email: d.martusiewicz@karrsa.eu
tel.  94 363 34 65
fax. 94 363 07 63
godz. 9:00 – 11:00

{/tabs}


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.