Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.

Zapra­sza do udziału w projekcie:

“Poszukiwany Poszukiwana”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki.
Prio­ry­tet VI: Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich.
Dzia­ła­nie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

[toc]

Głów­nym celem projektu jest: podniesienie zdolności do zatrudnienia młodych osób pozostających bez zatrudnienia z terenu 15 gmin objętych wsparciem poprzez zwiększenie kwalifikacji i aktywności zawodowej 60 osób w obszarze zawodów najbardziej poszukiwanych na lokalnym rynku pracy w okresie co najmniej 19 miesięcy trwania projektu.

Zachęcamy także do składania ofert na Przeprowadzenie VI modułów kursów zawodowych uczestników projektu.

Opis Projektu

 • Obszar realizacji szkoleń:

  • Powiat białogardzki
  • Powiat drawski
  • Powiat koszaliński
  • Powiat szczecinecki
  • Powiat świdwiński
 • Zakres kursów:

  •  przedstawiciel handlowy (150h)
  •  sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (150h)
  •  profesjonalny telemarketer (150h)
  •  profesjonalna sprzedaż internetowa (150h)
  •  magazynier sprzedawca (150h)
  •  prawo jazdy (60h)

Grupy Doce­lowe

 • Osoby pozostające bez zatrudnienia.
 • Osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne przez okres co najmniej 3 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu.
 • Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy powyżej 12 miesięcy.

Obszary Objęte Reali­za­cją Projektu

 • Osoby zamieszkałe w 15 gminach województwa zachodniopomorskiego, tj. : Polanów, Bobolice, Barwice, Grzmiąca, Szczecinek, Białogard, Miasto Białogard, Rąbino, Tychowo, Sławoborze, Świdwin, Brzeźno, Ostrowice, Złocieniec, Wierzchowo.

Działania

 1. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym -utworzenie indywidualnego planu działania.
 2. Szkolenia zawodowe:
 • Moduł 1. profesjonalny przedstawiciel handlowy (150h).
 • Moduł 2.  profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.
 • Moduł 3. profesjonalny  telemarketer.
 • Moduł 4. profesjonalna sprzedaż internetowa.
 • Moduł 5. magazynier sprzedawca.
 • Moduł 6. prawo jazdy (60h).
 1. Wsparcie psychologiczno-doradcze.
 2. Szkolenie z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy.
 3. Realizacja stażu zawodowego (3 m-ce dla 30 osób).
 4. Realizacja pośrednictwa pracy.

Wsparcie Dodatkowe

 • Materiały szkoleniowo-dydaktyczne.
 • Stypendium szkoleniowe.
 • Wyżywienie.
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
 • Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Pliki do Pobrania dla Uczestników

 

zalacznik 1Format: pdf

zalacznik 1Format: doc

zalacznik 2Format: pdf

zalacznik 2Format: doc

zalacznik 3Format: pdf

zalacznik 3Format: doc

zalacznik 4Format: pdf

zalacznik 4Format: doc

zalacznik 5Format: pdf

zalacznik 5Format: doc

Pliki do Pobrania dla Oferentów

Termin Składania Ofert

Oferty należy składać pocztą do dnia 23 lipca 2010 roku do godziny 9:00.

Kontakt

Adres Składania Ofert

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin  
tel: 094/ 347-51-87
e-mail: karrsa@karrsa.eu

Osoba do kontaktu: Sylwia Brzechwa

Uwaga: Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowe zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP.

Biuro Projektu

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
Tel. 943416330
Fax.943416088
e-mail: s.brzechwa@karrsa.eu

Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.