Zapytanie Ofertowe – Organizacja Konferencji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki LogotypyZapytanie ofertowe

[toc]

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. zapra­sza do skła­da­nia ofert na

Organizację konferencji

do pro­jektu „Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III”
reali­zo­wa­nego w ramach Prio­ry­tetu VI

Dzia­ła­nia 6.2 Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia.

  1. Przed­miot oferty

    • Organizacja ok. czterogodzinnej konferencji dla maksymalnie 100 osób w Koszalinie lub w okolicy.
  2. War­tość całkowita zamówienia:

    • 9 000 zł brutto
  3. Ter­min reali­za­cji zamówienia

    • Przewidywany termin konferencji to 28.09.2010 r.

Pro­simy o wskazanie zakresu usługi – sala i jej wyposażenie, catering itp.

Ter­min Skła­da­nia Ofert

Oferty należy do dnia 25 sierp­nia 2010 roku.

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
ul. Prze­my­słowa 8
75–216 Kosza­lin
tel: 094/ 347 51 92
e-mail: d.szramiak@karrsa.eu;

Uwaga: Zama­wia­jący nie jest zobli­go­wany do sto­so­wa­nia ustawy Prawo Zamó­wień Publicz­nych. Przed­mio­towe zapy­ta­nie nie jest pro­wa­dzone zgod­nie z Ustawą PZP.

Skip to content