Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż samochodu Opel Astra Kombi

Przedmiotem przetargu jest samochód marki OPEL ASTRA KOMBI, z 2004 roku, 1,6 benzyna z instalacją zasilania gazem LPG.
Cena wywoławcza 10,000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 3.12.2010r. zawierającej:

1. Dane identyfikacjyne:

a) w przypadku firmy : nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz numer NIP i REGON oferenta, a także dane kontakowe

b) w przypadku osoby fizycznej: Imię, Nazwisko, dokładny adres, numer PESEL, oraz dane kontaktowe;

2. Dokumenty potwierdzające tożsamość:

a) aktualny wyciąg z rejestru (lub ewidencji) oferenta

b) kserokopię dowodu osobistego;

3. Oferowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej;

4. Oswiadczenie oferenta o tym że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu i jego stanem technicznym, oraz że uiści cenę nabycia najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej samochodu najpóźniej do dnia 3.12.2010r., na rachunek bankowy KARR S.A. nr:  76 1020 2791 0000 7902 0065 4798.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 7.12.2010r., w siedzibie Sprzedawcy w Koszalinie, przy ul. Przemysłowej 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, swobodnego wyboru oferenta, a także do zamknięcia przetargu, bez dokonania wyboru. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedawcy, w zaklejonych kopertach z napisem: "przetarg na sprzedaż samochodu" – do dnia 3.12.2010r., do godziny 15:00. 

Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem,którego oferta została wybrana w terminie 5 dni od otwarcia ofert. Na poczet ceny nabycia zalicza się wartość wpłaconego wadium. Wadium uczestników, którzy przegrali przetrag, zostanie im zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby która wygrała przetarg, od zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedawcę, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedawcy.

Szczegółowe informacje na termat przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Sprzedawcy, lub pod numerem telefonu:

790 410 610, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30, istnieje mozliwosć zapoznania się z przedmiotem przetargu.

[nggallery id=7]

Skip to content