Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2010

Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2010 rok.

 

1. Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii, powinno zostać do dnia 11 marca 2011r.

2. Oferta powinna zawierać:

– cenę netto w złotych za przerowadzenie badania, uwzględniającą wszystkie koszty,

– informację o firmie, jej statucie, kierownictwie,

– potwierdzenie uprawnień do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości,

– wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej doświadczenia,

– kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej,

– informację o firmie, doświadczeniu zawodowym biegłego rewidenta,

– listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych, w ciągu ostatnich trzech lat, z uwzględnieniem sektora spółek akcyjnych,

– harmonogram, obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania, (termin przeprowadzenia badania wstępnego)

 

Oferty nalerzy składać w formie pisemnej w terminie do 30 września 2010r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na badanie sprawozdania za 2010r." – nie otwierać" do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, do sekretariatu spółki do godziny 15:00

Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza Spółki. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert – bez podania przyczyny.

Skip to content