Infor­ma­cja o wyni­kach naboru ofert na prze­pro­wa­dze­nie bada­nia pre­dys­po­zy­cji do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy
 
W ramach projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”
realizowanego w ramach Priorytetu VI
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku naboru ofert na przeprowadzenie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej Realizatorem zamówienia został poniższy podmiot:

Pracownia Psychologiczna „RELACJA”, Koszalin

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane oferty i liczymy na owocną współpracę w przyszłości

Skip to content