Zapytanie Ofertowe na Przeprowadzenie 6 Modułu Kursów Uczestników Projektu ” Poszukiwany Poszukiwana”

Zapytanie ofertowe

[toc]

Przeprowadzenie 6 modułu kursów uczestników projektu pt.” Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

I. Zamawiający

1. Nazwa i Adres

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie,
Tel. 094/ 3416330,
faks 0943416088.

Adresy strony internetowej zamawiającego: www.karrsa.eu

II. Przedmiot zamówienia

1. Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego

Przeprowadzenie 60 godzinnego kursu prawa jazdy kat. B w tym:

 • 30 godzin teorii
 • 30 godzin praktyki

Przeprowadzonych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

 • Opłacenie egzaminu państwowego,
 • Opłacenie badań lekarskich,
 • Zapewnienie materiałów szkoleniowych.

Liczba osób przystępujących do kursu – 30
Kurs ma być przeprowadzony w następujących miastach: Koszalin, Szczecinek, Białogard, Złocieniec.

2. Rodzaj zamówienia

Usługi

3. Czas Trwania Zamówienia lub Termin Wykonania

Zakończenie : 12.2010- 11.2011

III. Warunki Dotyczące Zamówienia

1. Warunki Udziału

 • Opis warunków udziału w konkursie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków, według wzoru stanowiącego formularza nr 2
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków i opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

2. Oferta Częściowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

IV. Procedura

1. Kryteria Oceny Ofert

 1. Cena – 40
 2. Potencjał oraz doświadczenie wykonawcy i jego zespołu – 30
 3. Program kursu – 30

2. Termin składania ofert

26.11.2010 do godz. 15:00 (decyduje czas wpływu dokumentów),

Miejsce: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ,
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin,
woj. Zachodniopomorskie,
pokój nr 7 ( Sekretariat).

3. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach PO KL 2007-2013.

Skip to content