Komunikat Dotyczący Procesu Rekrutacji do Projektu pn. “Moja Firma w Unii Europejskiej III”

W dniu 14.01.2011 r. zakończył się nabór dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o kolejnych etapach procesu rekrutacji.

1.       W pierwszej kolejności wszystkie dokumenty podlegają ocenie formalnej. Do dalszego etapu zakwalifikowane zostaną jedynie te formularze, które są pod względem formalnym ocenione pozytywnie. Błędy formalne, jakie są możliwe do popełnienia wskazane są w załączonej do Regulaminu Rekrutacji Karcie Oceny Formalnej. Oprócz punktów zawartych w Karcie Ocenie Formalnej obowiązkowo uwzględniane jest kryterium wieku, co wynika z dokumentów programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, tj. dolna granica wieku to 18 rok życia, górna granica wieku to 64 rok życia. W celu weryfikacji informacji zawartych w formularzach rekrutacyjnych Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji potwierdzającej te informacje, np. orzeczenie o niepełnosprawności.

2.       Kandydaci na Uczestników, którzy złożyli poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty aplikacyjne zostaną zaproszeni na rozmowę z doradcą zawodowym w celu dokonania badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Rozmowy odbywać się będą w trzech Punktach, tj. Koszalin, Drawsko Pomorskie, Stargard Szczeciński. O zakwalifikowaniu się do rozmowy Kandydaci na Uczestników informowani będą telefonicznie.

3.       Ocena merytoryczna złożonych formularz rekrutacyjnych dokonywana jest w trakcie przeprowadzanych Komisji Rekrutacyjnych (Komisja Oceny Formularzy Rekrutacyjnych). Najbliższe Komisje odbędą się w dniach: 14,15,17,18,19,20,21,22 stycznia 2011 r. w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

4.       Do dnia 26.01.2011 r. na stronie internetowej  zostanie opublikowana wstępna lista rankingowa. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji jest to podstawowa forma informacji o wynikach rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym poinformowane telefonicznie oraz pisemnie. Od dnia opublikowania wstępnej listy rankingowej Kandydaci na Uczestników mogą w ciągu 5 dni roboczych skorzystać z procedury odwoławczej oraz mają prawo wglądu do Kart Ocen Merytorycznych w dniach i godzinach określonych  w Regulaminie Rekrutacji.

5.       Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej zawierającej numer formularza rekrutacyjnego wraz z podaną liczbą całkowitą uzyskanych punktów nastąpi do dnia 07.02.2011 r.

Skip to content