Informacja dla osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej III

Opublikowana na stronie internetowej lista rankingowa nie jest listą ostateczną. Niemniej osoby zakwalifikowane do projektu powinny już przygotować dokumenty do podpisania umowy na otrzymanie wsparcia szkoleniowo – doradczego. Przypominamy, że wszystkie dokumenty potrzebne na etapie uczestnictwa znajdują się w Regulaminie Uczestnictwa (http://karrsa.eu/projekty-karr/realizowane-projekty/moja-firma-w-unii-europejskiej-iii/).

Warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie jest spełnienie następujących wymogów formalnych czyli podpisanie i złożenie najpóźniej do 4 lutego 2011 r. w jednym z Punktów Konsultacyjnych lub Biurze Projektu:

1.       Deklaracji uczestnictwa w projekcie (ZAŁĄCZNIK NR 1),

2.       Oświadczenia o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu (ZAŁĄCZNIK NR 2)

3.       Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (ZAŁĄCZNIK NR 3)

4.       Oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu (ZAŁĄCZNIK NR 4)

5.       (jeśli dotyczy) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (ZAŁĄCZNIK NR 5),

6.       Zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ZAŁĄCZNIK NR 6)

Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej w zakładce „FORMY WSPARCIA”.

Skip to content