Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym obecnie dostępnych naborów wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 do następujących poddziałań skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

[toc]

Zakres Spotkania

1)      Konkurs nr RPOWZ/1.3.2/2010/1 – Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym:

a)      Udział w targach lub wystawach o międzynarodowym charakterze organizowanych w kraju lub zagranicą – poziom dofinansowania unijnego od 4-20 tys. zł; dotacja 50% kosztów kwalifikowanych.

b)      Udział w misji gospodarczej – poziom dofinansowania unijnego od 4-10 tys. zł; dotacja 50% kosztów kwalifikowanych.

c)       Konkurs prowadzony jest w trybie otwartego naboru wniosków do wyczerpania określonego limitu środków przeznaczonych na ten konkurs.

2)      Konkurs nr RPOWZ/1.3.1/2010/1 – Specjalistyczne doradztwo dla MSP:

a)      Dotacja na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. Poziom kwotowy od 4-40 tys. zł.

b)      Dofinansowanie udzielane jest na następujące typy projektów: 

i)        doradztwo w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa; 

ii)       doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności – z wyłączeniem finansowania o charakterze udziałowym – w szczególności:

(1)    poszukiwanie zewnętrznegofinansowania inwestycji,

(2)    strategia finansowania inwestycji (potencjalne źródła finansowania); 

iii)     doradztwo w zakresie jakości, w szczególności:

(1)    projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania np. jakością lub środowiskowego (w tym koszty certyfikacji),

(2)    uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej lub kwalifikacji personelu, 

(3)    wydawania deklaracji zgodności producenta, w zakresie określonym w pkt. (2). 

iv)     doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego, w szczególności związane z przygotowywaniem:

(1)    biznes planu inwestycji,

(2)    studium wykonalności inwestycji,

(3)    ocena wpływu inwestycji na środowisko,

(4)    dokumentacji technicznej inwestycji, z wyłączeniem doradztwa związanego z wypełnianiem formularzy wniosków o dofinansowanie z Programów Operacyjnych i PROW oraz formularzy załączników do wniosków o dofinansowanie.

v)      doradztwo w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

vi)     doradztwo w zakresie przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych.

vii)   doradztwo w zakresie tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji, 

viii)  doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi lub opracowania planów marketingowych.

Termin Spotkania

Termin spotkania informacyjnego – 4 luty 2011 godz. 9:00.

Miejsce: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, Koszalin.

Zgłoszenie Uczestnictwa

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym uwarunkowane jest elektronicznym zgłoszeniem (e-mail, fax), w którym prosimy o podanie nazwy firmy oraz liczby przedstawicieli danej firmy. Informacje na temat uczestnictwa w spotkaniu prosimy kierować do nas do dnia 2 lutego 2011 roku:

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przygotowuje wnioski aplikacyjne do w/w konkursów na zasadach komercyjnych. W przypadku zainteresowania naszą ofertą w tym zakresie prosimy o kontakt po spotkaniu informacyjnym lub telefonicznie z:

  • Maciej Baranowicz – tel. 94 341-63-30

Serdecznie zapraszamy

Skip to content