Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań wsparcia psychologiczno-doradczego dla uczestników projektu “Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego w ramach POKL

I. Zamawiający

I.1) Nazwa i Adres :

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin,

woj. zachodniopomorskie, Tel. 094/ 3416330, faks 0943416088.

II. Przedmiot zamówienia

II.1. Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Przeprowadzenie spotkań wsparcia psychologiczno – doradczego uczestników projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

II.2.Rodzaj zamówienia:usługi.

II.3. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

15.03.2011 – 30.09.2011

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1. WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w konkursie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia spełniają następujące warunki dodatkowe:
 • w okresie co najmniej roku przed wszczęciem postępowania wykonali lub wykonują kursy zgodne z ofertą.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowo prosimy o udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz załączenie załączników nr. 1,2,3,4.

III. PROCEDURA

IV.1. KRYTERIA OCENY OFERT

 • 1-cena-10
 • 2- Potencjał oraz doświadczenie wykonawcy i jego zespołu – 50
 • 3- Program kursu – 40

IV.2. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach PO KL 2007-2013 .

V.OPIS ZAMÓWIENIA

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań psychologiczno- doradczych uczestników projektu„ Poszukiwany Poszukiwana”, które będzie na celu miało podniesienie zdolności do zdobycia zatrudnienia oraz podniesienia motywacji osób objętych wsparciem do samokształcenia i rozwoju.

Wsparcie psychologiczno- doradcze powinno obejmować następujące zagadnienia:

 • Praca w grupie zmierzająca do podniesienia zdolności do zdobycia zatrudnienia;
 • Podniesienia motywacji osób objętych wsparciem do samokształcenia i rozwoju;
 • Określenie mocnych i słabych stron każdego z uczestników każdego z uczestników
 • Korzyści wynikające ze zmiany roszczeniowego nastawienia do pracodawców.
 • W spotkaniach będzie uczestniczyć 60 osób : I edycja- 30 osób i II edycja- 30 osób
 • spotkania odbędą się w 4 z 5 miast powiatowych (Koszalin, Białogard, Szczecinek, Złocieniec)
 • wsparcie psychologiczne składać się będzie z 3 spotkań 6-godzinnych dla 4 grup

Uczestnikom zapewniony będzie catering, zwrot kosztów dojazdu, opieka nad dziećmi. Przeprowadzone zostanie badanie ankietowe uczestników.

VII.Termin składania ofert:04.03.2011 do godz. 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

miejsce:Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie, pokój nr 7 ( Sekretariat)

O ewentualnym wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub listownie.

[expires on=”2011-03-05″]

[download id=”265″]

[download id=”266″]

[download id=”267″]

[download id=”268″]

[download id=”269″]

[download id=”270″]

[/expires]

Skip to content