Informacja dotycząca procedury oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego/pomostowego

W piątek 18.03.2011 r. o godzinie 14:00 zakończył się proces składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego.

[toc]

Obrady Komisji Oceny Wniosków i wstępne wyniki

W dniach 23-25 marca 2011r. odbędą się obrady Komisji Oceniającej Wnioski (KOW).

Wstępna lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej do dnia 31.03.2011r.

Prosimy nie monitować Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o indywidualne wyniki przed dniem opublikowania wstępnej listy rankingowej!!!

ZASADY OCENY wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego podstawowego

 1. Przedmiotem oceny KOW są wyłącznie wnioski o przyznanie wsparcia finansowego spełniające wymogi formalne.  Ocena formalna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego odbywa się przed rozpoczęciem obrad KOW w oparciu o Kartę Oceny Formalnej. Błędy formalne wykazane na etapie oceny merytorycznej mogą być poprawione przez Uczestnika projektu jednak musi to nastąpić do czasu zakończenia obrad KOW.
 2. Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy Karty Oceny Merytorycznej.
 3. Każdy wniosek o przyznanie wsparcia finansowego oceniany jest przez 2 członków KOW obecnych na posiedzeniu, wyznaczonych w drodze losowania.
 4. Osoba oceniająca wniosek o przyznanie wsparcia finansowego zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części wniosku, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 5. Członek KOW oceniający wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek KOW oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe.
 6. Członkowie KOW, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania. Informację na temat wysokości uzgodnionej kwoty dofinansowania należy zamieścić w protokole z posiedzenia KOW.
 7. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do trzeciego, specjalnie powołanego członka KOW, wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę. Ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca.
 8. W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez członka KOW nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się uczestnik projektu.
 9. W przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków KOW (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% punktów), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, również wskazany przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego KOW. Ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca.
 10. W przypadku dwóch lub więcej wniosków o równej liczbie punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących punktach Karty Oceny Merytorycznej:
  1. Pomysł na biznes;
  2. Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia;
  3. Znajomość rynku i konkurencji;
  4. Potencjał i wykształcenie Uczestnika projektu;
  5. Identyfikacja rozwiązań alternatywnych.
 11. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych wniosków KOW sporządza listę – tj. listę rankingową – wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów podpisaną przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego i zatwierdzoną przez Beneficjenta.
 12. W przypadku osób, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego są poprawne formalnie i spełniają wymagane minimum (60% punktów) KOW dokonuje również oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego (dokonana ocena nie ma wpływu na pozycję na liście rankingowej a ma jedynie charakter poglądowy).
 13. Ocena wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego odbywa się w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej.
 14. Beneficjent ma obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o wynikach oceny merytorycznej wniosku w terminie 7 dni od zakończenia prac KOW. Informacja ta powinna zawierać również dane dot. procedury odwoławczej.

Procedura odwoławcza od decyzji KOW

 1. Uczestnik projektu, którego biznesplan/wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej ma możliwość złożenia do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wniosku o ponowne rozpatrzenie, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień / informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych.
 2. Wniosek powinien być sformułowany na piśmie i złożony osobiście w Biurze projektu (Koszalin) lub jednym z Punktów Konsultacyjnych (Stargard Szczeciński, Drawsko Pomorskie) w godzinach 9-11. Dokument przesłany faksem stanowi jedynie kopię oryginału, w związku z czym nie powinien być traktowany, jako spełniający wymóg pisemności wniesionego środka odwoławczego.
 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu/wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego powinien zostać złożony przez Uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy rankingowej na stronie internetowej.
 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu/wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego powinien zawierać co najmniej: dane uczestnika projektu, nr wniosku o przyznanie wsparcia, wskazanie, w jakim zakresie ocena zgodności złożonego wniosku z kryteriami została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy, wraz z wyczerpującym uzasadnieniem podniesionych zarzutów.
 5. Nie powinien podlegać rozpatrzeniu środek odwoławczy, który: został wniesiony do niewłaściwej instytucji, został wniesiony po upływie terminu, został wniesiony bez zachowania formy pisemnej.
 6. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny biznesplanu/wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Powtórna ocena nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu.
 7. Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny biznesplanu/wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
 8. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu/wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.
Skip to content