Wstępna lista rankingowa – Ocena wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego (nabór 2)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy

Przedstawiamy Państwu wstępną listę rankingową będącą wynikiem obrad Komisji Oceny Wniosków. Pisma zawierające szczegółową ocenę oraz ewentualną propozycję zmian zostały do wszystkich Uczestników wysłane 30.03.2011r.

LP. NR WNIOSKU LICZBA PUNKTÓW
LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OTRZYMAJĄ WSPARCIE FIANSOWE ORAZ PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
1 10/BP/K/MF3/2011 91
2 16/BP/K/MF3/2011 87
3 8/BP/K/MF3/2011 85,5
4 43/BP/K/MF3/2011 85,5
5 14/BP/K/MF3/2011 84
6 31/BP/K/MF3/2011 82,5
7 3/BP/K/MF3/2011 80,5
8 18/BP/K/MF3/2011 80,5
9 41/BP/K/MF3/2011 80
10 28/BP/K/MF3/2011 79,5
11 19/BP/K/MF3/2011 79
12 12/BP/K/MF3/2011 77,5
13 46/BP/K/MF3/2011 77,5
14 45/BP/K/MF3/2011 76,5
15 29/BP/K/MF3/2011 76
16 38/BP/K/MF3/2011 76
17 6/BP/K/MF3/2011 75
18 44/BP/K/MF3/2011 75
19 37/BP/K/MF3/2011 74,5
20 1/BP/K/MF3/2011 73
21 17/BP/K/MF3/2011 73
22 20/BP/K/MF3/2011 73
23 34/BP/K/MF3/2011 72,5
24 35/BK/K/MF3/2011 72,5
25 30/BP/K/MF3/2011 72
26 5/BP/K/MF3/2011 71,5
27 7/BP/K/MF3/2011 71,5
28 2/BP/K/MF3/2011 71
29 15/BP/K/MF3/2011 70,5
30 4/BP/K/MF3/2011 70
31 21/BP/K/MF3/2011 70
32 22/BP/K/MF3/2011 70
33 23/BP/K/MF3/2011 70
34 24/BP/K/MF3/2011 70
35 25/BP/K/MF3/2011 70
36 26/BP/K/MF3/2011 70
37 9/BP/K/MF3/2011 69,5
38 39/BP/K/MF3/2011 68,5
39 11/BP/K/MF3/2011 67,5
40 42/BP/K/MF3/2011 67,5
41 32/BP/K/MF3/2011 64,5
LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW, KTÓRYCH WNIOSKI SPEŁNIAJĄ WYMAGANE MINIMUM JEDNAK ZE WZGLĘDU NA BRAK ŚRODKÓW NIE ZOSTAŁY SKIEROWANE DO DOFINANSOWANIA
42 27/BP/K/MF3/2011 63
LISTA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY NIE OTRZYMAJĄ WSPARCIA FIANSOWEGO Z POWODU NIEUZYSKANIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTÓW
43 36/BP/K/MF3/2011 56
44 33/BP/K/MF3/2011 54,5
45 40/BP/K/MF3/2011 51
46 13/BP/K/MF3/2011 50

Ocenione wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego znajdują się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8. Wgląd do Kart Oceny Merytorycznej jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. Osoby, które nie zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia kserokopię Kart Oceny Merytorycznej otrzymają pocztą wraz z pismem informującym o wynikach obrad Komisji Oceny Wniosków.

Istnieje możliwość odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Uczestnik projektu, którego biznesplan/wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej ma możliwość złożenia do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wniosku o ponowne rozpatrzenie, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień / informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych.
  2. Wniosek powinien być sformułowany na piśmie i złożony osobiście w Biurze projektu (Koszalin) lub jednym z Punktów Konsultacyjnych (Stargard Szczeciński, Drawsko Pomorskie) w godzinach 9-11. Dokument przesłany faksem stanowi jedynie kopię oryginału, w związku z czym nie powinien być traktowany, jako spełniający wymóg pisemności wniesionego środka odwoławczego.
  3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu/wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego powinien zostać złożony przez Uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy rankingowej na stronie internetowej.
  4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu/wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego powinien zawierać co najmniej: dane uczestnika projektu, nr wniosku o przyznanie wsparcia, wskazanie, w jakim zakresie ocena zgodności złożonego wniosku z kryteriami została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy, wraz z wyczerpującym uzasadnieniem podniesionych zarzutów.
  5. Nie powinien podlegać rozpatrzeniu środek odwoławczy, który: został wniesiony do niewłaściwej instytucji, został wniesiony po upływie terminu, został wniesiony bez zachowania formy pisemnej.
  6. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny biznesplanu/wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Powtórna ocena nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu.
  7. Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny biznesplanu/wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
  8. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu/wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.

Zwracamy Państwa uwagę iż ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, tj. w terminie do 11.04.2011 r. Niemniej możecie rozpocząć Państwo rejestrację działalności gospodarczej kompletując niezbędne do podpisania umów załączniki (zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa).

Skip to content