Zapytanie ofertowe – Szkolenie warsztatowe z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy uczestników projektu Poszukiwany Poszukiwana

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

1.1.Nazwa i Adres:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin,

woj. zachodniopomorskie, Tel. 094/ 3416330, faks 0943416088.

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego:

Szkolenie warsztatowe z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy uczestników projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

2.2. Rodzaj zamówienia

Usługi

2.3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

23.05.2011r – 30.09.2011r

3. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

3.1. WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w konkursie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Dodatkowo prosimy o udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz załączenie załączników nr.1,2,3,4.

4. PROCEDURA

4.1. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Cena – 10.
 2. Potencjał oraz doświadczenie wykonawcy i jego zespołu – 40.
 3. Program kursu – 50.

4.2. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach PO KL 2007-2013 .

5. OPIS ZAMÓWIENIA

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia warsztatowego z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy uczestników projektu „Poszukiwany Poszukiwana”, które będzie miało na celu zapoznanie uczestników projektu z efektywnymi sposobami poszukiwania pracy. Ważnym elementem będą również warsztaty godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym oraz postaw zarządzania budżetem domowym w ramach „edukacji mikrofinansowej” nadzorowanej przez NBP, zasad panowania nad stresem, zarządzania czasem i konieczności podejmowania samodzielnej aktywności. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów z organizacji prowadzącej edukację mikrofinansową i psychologa.

Materiały szkoleniowe dla uczestników projektu oraz jeden egzemplarz dla Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A winny znaleźć się w cenie oferty.

Szkolenie warsztatowe z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy powinno obejmować następujące zagadnienia:

 • Nabycie przez uczestników umiejętności stworzenia pozytywnego kontaktu z pracodawcą
 • Zapoznanie Uczestników z efektywnymi sposobami poszukiwania pracy
 • Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zasady pisania CV i komunikacji społecznej

W spotkaniach będzie uczestniczyć 60 osób

I edycja- 2 zjazdy 3-dniowe dla 30 osób

II edycja- 2 zjazdy 3- dniowe dla 30 osób

 • Uczestnikom będzie zapewniony nocleg.
 • Przeprowadzone zostanie badanie ankietowe uczestników.

6. Termin składania ofert

10 maja 2011r. do godz. 15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.1. Miejsce:

Oferty można składać osobiście w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie, w Sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty ( liczy się data wpływu oferty do siedziby KARR S.A.)

7. Termin rozstrzygnięcia ofert

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2011 roku.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: d.szramiak@karrsa.eu lub sekretariat@karrsa.eu lub telefonicznie pod numer tel. 094 34 16 330.
O wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub listownie.

8. Załączniki

 [expires on="2011-05-11"]

[download id="284"]

[download id="285"]

[download id="286"]

[download id="287"]

[download id="288"]

[/expires]

 

Skip to content