Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone

Informujemy, że od 25 maja 2011 r. do 15 czerwca 2011 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjmuje wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

Uwaga!
Dotyczy TYLKO osób z pierwszego naboru.
 
Aktualizacja
W dostępnych załącznikach był błąd zamiast załącznika nr 5 zamieszczony został załącznik nr 15 za pomyłkę przepraszamy.
Dodano załącznik nr. 24

[toc]

Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane jedynie w uzasadnionych przypadkach, np.: uczestnikom projektu, którzy wykażą iż prowadzą działalność gospodarczą wymagającą w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych korzyści, lub gdy wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostać przewidziane na etapie tworzenia biznesplanu, itp.

Wymagane załączniki

Do Wniosku załączyć należy następujące dokumenty:

 • Kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika projektu.
 • Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie.
 • Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311).
 • Rachunek zysków i strat.

Komisja oceny wniosków

Informujemy, iż w dniach 13 czerwca 2011 r., 1 lipca 2011r., 4 lipca 2011r. oraz  5 lipca 2011r.  odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Zgodnie z regulaminem KOW oraz Kartą Oceny Merytorycznej, Komisja będzie oceniała następujące kryteria:

 • Stopień realizacji biznes planu.
 • Płynność finansowa  przedsięwzięcia.
 • Adekwatność zaplanowanych wydatków.
 • Efektywność zaplanowanych wydatków.

Składanie wniosków

Wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe można składać:

 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 13:00.
 • Punkt konsultacyjny w Stargardzie Szczecińskim – od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 11:00.
 • Punkt konsultacyjny w Drawsku Pomorskim – od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 11:00.

Pliki do pobrania

[nc-download path="/projekty/mf3/nabor2/wsparcie/pomostowe-przedluzone/mf3-regulamin-kow.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/nabor2/wsparcie/pomostowe-przedluzone/mf3-zalacznik-nr-6-karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego-przedluzonego.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/ogolne/mf3-zalacznik-nr-5-oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/ogolne/mf3-zalacznik-nr-16-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/ogolne/mf3-zalacznik-nr-21-wniosek-o-przyznanie-przedluzonego-wsparcia-pomostowego.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/ogolne/mf3-zalacznik-nr-22-oswiadczenie-o-niezaleganiu-zus.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/ogolne/mf3-zalacznik-nr-23-oswiadczenie-o-niezaleganiu-us.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/ogolne/mf3-zalacznik-nr-24-oswiadczenie-o-prowadzeniu-dzialalnosci.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

Skip to content