Szkolenia zamknięte

Jeżeli widzą Pań­stwo potrzebę prze­szko­le­nia więk­szej więk­szej grupy pra­cow­ni­ków w zakre­sie danego tematu, pro­po­nu­jemy szko­le­nia w for­mie zamkniętej.

Szko­le­nia zamknięte dosto­so­wu­jemy do indy­wi­du­al­nych potrzeb naszych klien­tów. Wspól­nie okre­ślamy zakres pro­gra­mowy i cel jaki powi­nien zostać osią­gnięty. Zaletą tej formy szko­le­nia jest to, że zostaje ono przy­go­to­wane pod kątem potrzeb zama­wia­ją­cej firmy, z uwzględ­nie­niem jej spe­cy­fiki dzia­łal­no­ści. Szko­le­nie może być prze­pro­wa­dzone w sie­dzi­bie klienta lub innym wybra­nym miej­scu w ter­mi­nie dogod­nym dla zamawiającego.

Skip to content