Prowadzenie agencji pośrednictwa pracy dla uczestników projektu “Poszukiwany Poszukiwana”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA pragnie zaprosić Państwa do składania ofert na realizację pośrednictwa pracy dla uczestników projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana”.

[toc]

Zamawiający

Nazwa i Adres

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin.
Woj. zachodniopomorskie.
Tel. 094/ 3416330.
faks 0943416088.

Adres strony internetowej zamawiającego

www.karrsa.eu

Przedmiot zamówienia

Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego

Realizacja pośrednictwa pracy dla uczestników projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Rodzaj zamówienia

Usługi

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

12.09.2011 – 31.12.2011r.

Warunki dotyczące zamówienia

Warunki udziału

Opis warunków udziału w konkursie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia spełniają następujące warunki dodatkowe:

  1. W okresie, co najmniej roku przed wszczęciem postępowania wykonali lub wykonują kursy zgodne z ofertą.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym

Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualną kserokopię wpisiu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 3. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dodatkowo prosimy o udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz załączenie załączników nr 1, 2, 3, 4.

Procedura

Kryteria oceny ofert

 1. Cena – 10.
 2. Potencjał oraz doświadczenie wykonawcy i jego zespołu – 50.
 3. Program kursu – 40.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach PO KL 2007 – 2013.

Opis zamówienia

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie organizacji działania przez certyfikowaną Agencję Pośrednictwa Pracy uczestników projektu „Poszukiwany Poszukiwana”.

Biuro Agencji pośrednictwa pracy powinno obejmować:

 • Bazę ofert pracy tj. na przedstawiciel handlowy, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, sprzedawca – fakturzysta, magazynier sprzedawca oraz sprzedaż internetowa.
 • Możliwość uzyskania informacji o ofertach pracy.
 • Pomoc znalezienia dla uczestnika/ów projektu oferty pracy.
 • Skierowanie na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami.
 • Informacje o innych możliwościach skorzystania z usług rynku pracy.

Działanie będzie monitorowane przez projektodawcę poprzez wywiady telefoniczne, bezpośrednie wizyty w Agencji Pośrednictwa Pracy. Działanie ma się przyczynić do zapewnienia zatrudnienia, co najmniej 30% uczestników w 6 miesięcy po zakończeniu projektu.

Termin składania ofert

16.08.2011r  do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie,
pokój nr 7 ( Sekretariat).

O ewentualnym wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub listownie.

Dokumenty dla oferentów

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-zapytanie-ofertowe.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-sposob-przygotowania-oferty.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-formularz-2-oswiadczenie.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-formularz-3-wykaz-zamowien.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/app/pp-zo-app-formularz-4-wykaz-kadry.doc" remove_from_name="pp-zo-app-"] [/nc-download]

Skip to content