Wstępna lista rankingowa – Ocena wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego (nabór 2).

Poni­żej przed­sta­wiamy wstępną listę uczest­ni­ków naboru drugiego reko­men­do­wa­nych do otrzy­ma­nia wspar­cia pomo­sto­wego przedłużonego.

Lista jest wyni­kiem obrad Komi­sji Oceny Wnio­sków, które odbyły się w dniach : 27.09.2011, 28.09.2011, 29.09.2011.

1. Lista rankingowa – wnioski z przyznanym dofinansowaniem (22 wnioski):

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

1

35/PP/PRZ/MF3/2011/II

68

68

68 (38,38,30,30)*

2

20/PP/PRZ/MF3/2011/II

65

70

67,5 (35,40,30,30)*

3

39/PP/PRZ/MF3/2011/II

67

66

66,5 (38,35,30,30)*

4

33/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

68

65,5 (37,35,29,30)*

5

13/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

6

14/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

7

15/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

8

16/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

9

17/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

10

18/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

11

29/PP/PRZ/MF3/2011/II

64

65

64,5 (36,37,26,30)*

12

26/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

65

64 (40,40,30,18)*

13

37/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

65

64 (40,39,29,20)*

14

6/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

63

63 (32,35,29,30)*

15

21/PP/PRZ/MF3/2011/II

61

63

62 (28,36,30,30)*

16

24/PP/PRZ/MF3/2011/II

59

64

61,5 (31,35,28,29)*

17

8/PP/PRZ/MF3/2011/II

57

63

60 (32,30,29,29)*

18

7/PP/PRZ/MF3/2011/II

60

60

60 (31,29,30,30)*

19

11/PP/PRZ/MF3/2011/II

60

60

60 (30,30,30,30)*

20

27/PP/PRZ/MF3/2011/II

58

59

58,5 (32,30,26,29)*

21

30/PP/PRZ/MF3/2011/II

57

58

57,5 (27,30,30,28)*

22

10/PP/PRZ/MF3/2011/II

55

55

55 (29,33,23,25)*

 

2. Lista rankingowa – wnioski na liście rezerwowej (18 wniosków):

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

23

4/PP/PRZ/MF3/2011/II

53

49

51 (33,28,18,23)*

24

5/PP/PRZMF3/2011/II

45

48

46,5 (24,20,24,25)*

25

23/PP/PRZ/MF3/2011/II

45

45

45 (20,22,22,26)*

26

1/PP/PRZ/MF3/2011/II

44

43

43,5 (20,7,30,30)*

27

31/PP/PRZ/MF3/2011/II

40

39

39,5 (16,14,22,27)*

28

41/PP/PRZ/MF3/2011/II

39

40

39,5 (8,13,28,30)*

29

25/PP/PRZ/MF3/2011/II

38

35

36,5 (6,14,23,30)*

30

28/PP/PRZ/MF3/2011/II

33

38

35,5 (9,9,23,30)*

31

40/PP/PRZ/MF3/2011/II

34

35

34,5 (7,10,22,30)*

32

2/PP/PRZ/MF3/2011/II

33

34

33,5 (20,20,6,21)*

33

38/PP/PRZ/MF3/2011/II

32

33

32,5 (10,15,13,27)*

34

9/PP/PRZ/MF3/2011/II

28

35

31,5 (12,9,21,21)*

35

34/PP/PRZ/MF3/2011/II

28

30

29 (9,9,10,30)*

36

22/PP/PRZ/MF3/2011/II

26

29

27,5 (18,9,11,17)*

37

32/PP/PRZ/MF3/2011/II

25

30

27,5 (10,10,10,25)*

38

3/PP/PRZ/MF3/2011/II

24

30

27 (8,7,14,25)*

39

19/PP/PRZ/MF3/2011/II

26

25

25,5 (9,14,15,13)*

40

36/PP/PRZ/MF3/2011/II

25

20

22,5 (10,10,15,10)*

 

3. Lista rankingowa – wnioski, które nie spełniły wymagań formalnych (1 wniosek):

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

41

12/PP/PRZ/MF3/2011/II

0

 

* – ocena w nawiasie oznacza sumy punktów uzyskanych kolejno za następujące kryteria:

1. „stopień realizacji biznes planu”

2. „płynność finansowa przedsięwzięcia”

3. „adekwatność zaplanowanych wydatków”

4. „efektywność zaplanowanych wydatków”

 

Wszyst­kie wnio­ski pod­le­ga­jące oce­nie o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego znaj­dują się w sie­dzi­bie Kosza­liń­skiej Agen­cji Roz­woju Regio­nal­nego S.A. w Kosza­li­nie przy ul. Prze­my­sło­wej 8. Wgląd do Kart Oceny jest moż­liwy od ponie­działku do piątku w godz. 8:00–11:00.

Ist­nieje moż­li­wość odwo­ła­nia od decy­zji Komi­sji Oceny Wnio­sków zgod­nie z poniż­szą procedurą:

  1. Uczest­nik pro­jektu, któ­rego wnio­sek o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego przed­lu­żo­nego został odrzu­cony na eta­pie oceny for­mal­nej lub mery­to­rycz­nej ma moż­li­wość zło­że­nia do Kosza­liń­skiej Agen­cji Roz­woju Regio­nal­nego S.A. wnio­sku o ponowne roz­pa­trze­nie, wraz z przed­sta­wie­niem dodat­ko­wych wyja­śnień /​ infor­ma­cji doty­czą­cych zakresu przed­się­wzię­cia i/​lub uzu­peł­nie­niem ewen­tu­al­nych uchy­bień formalnych.
  2. Wnio­sek powi­nien być sfor­mu­ło­wany na piśmie i zło­żony oso­bi­ście w Biu­rze pro­jektu (Kosza­lin) lub jed­nym z Punk­tów Kon­sul­ta­cyj­nych (Star­gard Szcze­ciń­ski, Draw­sko Pomor­skie) w godzi­nach 9–11. Doku­ment prze­słany fak­sem sta­nowi jedy­nie kopię ory­gi­nału, w związku z czym nie powi­nien być trak­to­wany, jako speł­nia­jący wymóg pisem­no­ści wnie­sio­nego środka odwoławczego.
  3. Wnio­sek o ponowne roz­pa­trze­nie wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego powi­nien zostać zło­żony przez Uczest­nika pro­jektu w for­mie pisem­nej w ter­mi­nie 5 dni robo­czych od dnia opu­bli­ko­wa­nia listy ran­kin­go­wej na stro­nie internetowej.
  4. Wnio­sek o ponowne roz­pa­trze­nie wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego powi­nien zawie­rać co naj­mniej: dane uczest­nika pro­jektu, nr wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia prze­dłu­żo­nego, wska­za­nie, w jakim zakre­sie ocena zgod­no­ści zło­żo­nego wnio­sku z kry­te­riami została prze­pro­wa­dzona w spo­sób nie­pra­wi­dłowy, wraz z wyczer­pu­ją­cym uza­sad­nie­niem pod­nie­sio­nych zarzutów.
  5. Nie powi­nien pod­le­gać roz­pa­trze­niu środek odwo­ław­czy, który: został wnie­siony do nie­wła­ści­wej insty­tu­cji, został wnie­siony po upły­wie ter­minu, został wnie­siony bez zacho­wa­nia formy pisemnej.
  6. Bene­fi­cjent ma obo­wią­zek doko­na­nia powtór­nej oceny wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego w ter­mi­nie 5 dni robo­czych od dnia wpły­nię­cia wnio­sku w tej spra­wie. Powtórna ocena nie może być doko­ny­wana przez te same osoby, które uczest­ni­czyły w oce­nie pier­wot­nej wer­sji dokumentu.
  7. Bene­fi­cjent ma każ­do­ra­zowo obo­wią­zek pisem­nego poin­for­mo­wa­nia uczest­nika pro­jektu o wyni­kach powtór­nej oceny wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego. Powtórna ocena wnio­sku jest oceną wią­żącą i osta­teczną, od któ­rej nie przy­słu­guje odwołanie.
  8. Osta­teczne zamknię­cie listy uczest­ni­ków pro­jektu kwa­li­fi­ku­ją­cych się do otrzy­ma­nia wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego moż­liwe jest po roz­pa­trze­niu wszyst­kich wnio­sków o ponowne roz­pa­trze­nie wnio­sków o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego, jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 15 dni robo­czych liczo­nych od dnia ogło­sze­nia wstęp­nej listy rankingowej.

Zwra­camy Pań­stwa uwagę iż osta­teczna lista ran­kin­gowa wnio­sków reko­men­do­wa­nych do otrzy­ma­nia wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego zosta­nie opu­bli­ko­wana po prze­pro­wa­dze­niu pro­ce­dury odwoławczej.

Skip to content