Zamówienia publiczne w praktyce

Szanowni Państwo!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie zaprosić Państwa na  dwudniowe szkolenie pt.:

“Zamówienia Publiczne w praktyce”

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania zamówień publicznych oraz nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do prawidłowego ubiegania się o zamówienia  w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Zajęcia poprowadzi Wojciech Bereszko, ekspert z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz funduszy strukturalnych. Trener oprócz gruntownego przygotowania teoretycznego posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych.

Informacje o szkoleniu

Termin szkolenia: 24-25.10.2011. w godz. 9.00 – 15.30.
Miejsce szkolenia: Koszalin ul. Przemysłowa 8.
Koszt uczestnictwa wynosi  650,00 zł (528,45 + VAT) i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek.

Rabaty

Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.
Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną z numerem konta, na które należy przekazać opłatę za szkolenie

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 • Kierunki zmian prawa zamówień publicznych.
 • Zasady udzielana zamówień publicznych
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie usług, średniego kursu złotego, „progów unijnych” oraz nowego wzoru protokołu
 • Ogłoszenia
 • Art. 5 ustawy PZP – usługi nie priorytetowe.
 • Wykonawcy mogący ubiegać się o zamówienie – art. 22, 24.
 • Zmiana art. 24 PZP.
 • Dokumenty, jakich może żądać Zamawiający –Rozporządzenie w sprawie dokumentów.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”.
 • Wykonawcy wykluczeni.
 • Art. 26 – poleganie na zdolnościach innych podmiotów.
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  – praktyczne wskazówki.
 • Wyjaśnienie treści oferty.
 • Uzupełnianie oferty, zmiany w treści oferty
 • Zwrot wadium.
 • Rażąco niska cena.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Unieważnienie postępowania.
 • Umowy w sprawie zamówienia publicznego – wskazówki praktyczne.
 • Umowy podlegające unieważnieniu.
 • Zmiany treści umów.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 • Zaliczki.
 • Lista podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
 • Środki ochrony prawnej.

Szkolenia zamknięte

Jeżeli widzą Państwo potrzebę przeszkolenia większej grupy pracowników w zakresie danego tematu, proponujemy szkolenia w formie zamkniętej.

Szkolenia zamknięte dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Wspólnie określamy zakres programowy i cel jaki powinien zostać osiągnięty. Zaletą tej formy szkolenia jest to, że zostaje ono przygotowane pod kątem potrzeb zamawiającej firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki działalności. Szkolenie może być przeprowadzone w siedzibie Klienta lub innym wybranym miejscu w terminie dogodnym dla zamawiającego.

Posiadamy doświadczenie w organizacji konferencji, seminariów oraz spotkań biznesowych.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Tomasz Tkacz oraz Krzysztof Dworakowski,
tel. 94  341-63-30, E-mail: t.tkacz@karrsa.eu  E-mail: k.dworakowski@karrsa.eu

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content