Organizacja konferencji kończącej projekt „Poszukiwany, poszukiwana”

I. Zamawiający

I.1.Nazwa i Adres

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin, woj. zachodniopomorskie,
el. 094/ 3416330, faks 0943416088.

Adresy strony internetowej zamawiającego: www.karrsa.eu

II. Przedmiot  zamówienia

II.1. Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego

Przygotowanie konferencji podsumowującej projekt  pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

II.2. Rodzaj zamówienia: usługi.

II.3. Czas  i miejsce trwania zamówienia lub termin i  miejsce  wykonania

Termin: 29.12.2011r.
Miejsce: Szczecinek

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1. WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w konkursie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. osoby fizyczne;
  2. osoby prowadzące działalność gospodarczą;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV. PROCEDURA

IV.1. KRYTERIA OCENY OFERT

  1. cena – 30;
  2. doświadczenie wykonawcy – 40;
  3. oferta – 30.

IV.2. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach PO KL 2007-2013.

V.OPIS  ZAMÓWIENIA

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja konferencji podsumowującej projekt pt. „Poszukiwany Poszukiwana”. W zakres przygotowania i organizacji konferencji należy uwzględnić: przygotowanie zaproszeń, wysłanie zaproszeń, wynajem sali, catering – przerwa kawowa ( kawa herbata, ciasto, soki itp.) oraz przerw obiadowa ( zupa, drugie danie, sok) , materiały informacyjne  zawierające bazę kontaktową pracodawców na rynku lokalnym, gadżety – wszystkie gadżety będą miały logotypy wskazane przez zamawiającego. Planowana ilość przybyłych gości na konferencję ok. 70 osób.  

VII. Termin składania ofert

Oferty można składać od 1 grudnia b.r. do 16 grudnia b.r.  do godz. 15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce

Oferty można składać osobiście w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie, w Sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty ( liczy się data wpływu oferty do siedziby KARR S.A.)

VIII. Termin rozstrzygnięcia ofert

Przewidziany termin rozstrzygnięcia ofert nastąpi 20 grudnia 2011 roku.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: s.pieczyński@karrsa.eu, d.szramiak@karrsa.eu
lub sekretariat@karrsa.eu lub telefonicznie pod numer tel. 094 34  16 330.

O  wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub listownie.

[expires on=”2011-12-17″]

[nc-download path=”projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/konferencja/pp-zo-konferencja-oferta-cenowa.doc” remove_from_name=”pp-zo-konferencja-„] [/nc-download]

[nc-download path=”projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/konferencja/pp-zo-konferencja-oswiadczenie.doc” remove_from_name=”pp-zo-konferencja-„] [/nc-download]

[nc-download path=”projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/konferencja/pp-zo-konferencja-sposob-przygotowania-oferty.doc” remove_from_name=”pp-zo-konferencja-„] [/nc-download]

[nc-download path=”projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/konferencja/pp-zo-konferencja-zapytanie.doc” remove_from_name=”pp-zo-konferencja-„] [/nc-download]

[/expires]

Skip to content