KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ZACHĘCA SKŁADANIA OFERT NA ZORGANIZOWANIE KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT „MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ III”

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ZACHĘCA SKŁADANIA OFERT  NA
ZORGA­NI­ZOWANIE KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT
„MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ III”.

 

  1. I.          Zamawiający

I.1. Nazwa i Adres :

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin,
woj. zachodniopomorskie, Tel. 094/ 3416330, faks 0943416088.

ŸAdresy strony internetowej zamawiającego: www.karrsa.eu

II.          Przedmiot  zamówienia

II.1. Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego:

Przygotowanie konferencji podsumowującej projekt  pt. „Moja Firma w Unii Europejskiej III” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

II.2. Rodzaj zamówienia: usługi.

II.3. Czas  i miejsce trwania zamówienia lub termin i  miejsce  wykonania:

         Termin: 26 czerwca 2012r.
Miejsce:
Koszalin, KARR S.A.

 III.         WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 III.1. WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w konkursie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)       osoby fizyczne
2)       osoby prowadzące działalność gospodarczą
3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

IV.         PROCEDURA    

 IV.1. KRYTERIA OCENY OFERT

Ÿ1-cena-30
Ÿ2- doświadczenie wykonawcy – 40
3- oferta – 30

IV.2. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach PO KL 2007-2013 .

V.         OPIS  ZAMÓWIENIA

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja konferencji podsumowującej projekt pt. „Moja Firma w Unii Europejskiej III”. W zakres przygotowania i organizacji konferencji należy uwzględnić: przygotowanie zaproszeń, wydruk zaproszeń na papierze wizytówkowym, wysłanie zaproszeń, catering – przerwa kawowa ( kawa herbata, ciasto, soki itp.) oraz Lunch (przekąski zimne) , materiały informacyjno – promocyjne, które będą miały logotypy wskazane przez zamawiającego. Planowana ilość przybyłych gości na konferencję ok. 120 osób.

VII.          Termin składania ofert:

Oferty można składać od 8 czerwca b.r. do 22 czerwca b.r.  do godz. 12:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 miejsce:
Oferty można składać osobiście w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie, w Sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 12:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty ( liczy się data wpływu oferty do siedziby KARR S.A.)

VIII.          Termin rozstrzygnięcia ofert

Przewidziany termin rozstrzygnięcia ofert nastąpi 22-23 czerwca 2012 roku.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: d.szramiak@karrsa.pk lub sekretariat@karrsa.eu lub telefonicznie pod numer tel. 094 34  16 330.

  • o wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub listownie.

 

UWAGA!!! PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE NALEŻY POBRAĆ I WYPEŁNIĆ. W PRZYPADKU BRAKU JAKICHKOLWIEK ZAŁĄCZNIKÓW OFERTA NIE BĘDZIE OCENIONA.

[nc-download path=”zapytania-ofertowe/mfue/2012/06/zo-mfue-oferta-cenowa.doc” remove_from_name=”zo-mfue-“] [/nc-download]

[nc-download path=”zapytania-ofertowe/mfue/2012/06/zo-mfue-oswiadczenie.doc” remove_from_name=”zo-mfue-“] [/nc-download]

[nc-download path=”zapytania-ofertowe/mfue/2012/06/zo-mfue-sposob-przygotowania-konferencji.doc” remove_from_name=”zo-mfue-“] [/nc-download]

[nc-download path=”zapytania-ofertowe/mfue/2012/06/zo-mfue-zapytanie-ofertowe.doc” remove_from_name=”zo-mfue-“] [/nc-download]

Skip to content