KARR Przetarg na roboty budowlane

 TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej: PZP. w trybie przetargu nieograniczonego.

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 PRZETARG NIEOGRANICZONY
pn. „Wzrost poziomu jakości i zakresu proinnowacyjnych usług świadczonych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez remont obiektów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa:        Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Adres:        
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
Tel:             
094 341 63 30
Fax:            
094 341 60 88
NIP:            
669-142-96-30
REGON:     
330453619

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego.
[nc-download path=”karr/przetargi/ogloszenie.pdf”] [/nc-download]

Odpowiedzi na pytania  do SIWZ
[nc-download path=”karr/przetargi/Odpowiedz-na-zapytania-do-tresci-SIWZ.pdf”] [/nc-download]

Modyfikacja nr 1 do treści SIWZ + Załącznik nr 1. ZADANIE 5 pn. Przebudowa zasilania czynnikiem grzewczym obiektów KARR z lokalnej kotłowni gazowej
[nc-download path=”karr/przetargi/Modyfikacja-nr-1.rar”] [/nc-download]

Modyfikacja nr 2 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2
[nc-download path=”karr/przetargi/Modyfikacja-nr-2-do-SIWZ.pdf”] [/nc-download]

email:             kar­rsa@kar­rsa.pl
[nc-download path=”karr/przetargi/siwz.pdf”] [/nc-download]

Załączniki do pobrania:
[nc-download path=”karr/przetargi/Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”karr/przetargi/Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Oswiadczenie.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”karr/przetargi/Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wykaz-robot-budowlanych.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”karr/przetargi/Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wykaz-osob.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”karr/przetargi/Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”karr/przetargi/Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Podwykonawstwo.pdf”] [/nc-download]

Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiary robót
[nc-download path=”karr/przetargi/nr-7-do-SIWZ-Przedmiary-robot.rar”] [/nc-download]
Załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja projektowa
[nc-download path=”karr/przetargi/nr-8-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa.rar”] [/nc-download]
Załącznik nr 9 do SIWZ – STWiOR
[nc-download path=”karr/przetargi/nr-9-do-SIWZ-STWiOR.rar”] [/nc-download]

Skip to content