Ogłoszenie w sprawie składania ofert

Ogłoszenie w sprawie składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego za rok 2012

Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok

1. Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii, powinno zostać przeprowadzone do dnia 22 lutego 2013 r.

2. Oferta powinna zawierać:
– cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania uwzględniającą wszystkie koszty
– informację o firmie, jej statucie, kierownictwie,
– potwierdzenie uprawnień do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości.
– wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z  opisem jej doświadczenia,
– kserokopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej
–  informację o firmie doświadczeniu zawodowym biegłego rewidenta
– listę referencyjna podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat z uwzględnieniem sektora spółek akcyjnych,
– harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania, (termin przeprowadzenia badania wstępnego).

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 31 października 2012r.
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania za 2012r.” – nie otwierać”  do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, do sekretariatu spółki do godz. 15:00 .

Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza Spółki. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert – bez podania przyczyny.

 

 

Skip to content