Moja Firma w Unii Europejskiej IV – opis projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w projekcie
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. – 28 lutego  2015 r.

Cel główny projektu: rozwój przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim, na terenie powiatów: białogardzkiego, koszalińskiego, sławieńskiego i szczecineckiego dzięki przygotowaniu 40 osób pozostających bez zatrudnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz utworzeniu i wsparciu do 02.2015 co najmniej 30 nowych miejsc pracy w postaci samodzielnej działalności gospodarczej.

REKRUTACJA:

Nabór formularzy rekrutacyjnych w Biurze Projektu zostanie przeprowadzony w dwóch edycjach:
I edycja: 28 luty 2013 r. – 15 marca 2013 r.
II edycja: 18 czerwca 2013 r. – 1 lipca 2013 r.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób pozostających bez zatrudnienia: osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zameldowanych/zamieszkałych z zamiarem stałego pobytu na terenie województwa zachodniopomorskiego, na terenie powiatów: białogardzkiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, a ponadto zaliczających się do jednej z poniższych grup:

 • kobiet;
 • osób niepełnosprawnych;
 • osób do 25 roku życia;
 • osób po 50 roku życia.

Z udziału w projekcie wyklucza się:
studentów uczących się w trybie dziennym,
– osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić faktyczne uruchomienie działalności gospodarczej,
– osoby, które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymały środki na podjęcie dział. gosp. pochodzące z funduszy publicznych,
– osoby, będące uczestnikami innych projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL,
– osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 8.1.2/Działania 6.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu,
– osoby, które łączy lub łączył z Projektodawcą i/lub pracownikiem Projektodawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
– osoby, które posiadają zdolność do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej.

 FORMY WSPARCIA

Wsparcie szkoleniowo – doradcze

Szkolenia dla 40 osób:

 • 64 godziny szkoleń (8 dni szkoleniowych),
 • 10-osobowe grupy szkoleniowe,
 • zakres tematyczny: ogólna wiedza o przedsiębiorczości, zasady rejestracji działalności, wybór formy prawnej prowadzenia działalności, podstawy ekonomii i inteligencji finansowej, tworzenie i realizacja strategii rozwoju firmy, zagadnienia inteligencji emocjonalnej i społecznej, asertywności, komunikacji, praca nad kreatywnością i przełamywaniem stereotypów myślowych. Przewidujemy aktywną formę szkolenia w postaci warsztatów, case study, gier symulacyjnych.

Doradztwo indywidualne podstawowe dla 40 osób

 • w wymiarze 10 godzin na każdego uczestnika, w zakresie przygotowania biznesplanu i strategii rozwoju.

Wsparcie doradcze specjalistyczne dla 30 firm

 • w wymiarze 10 godzin na każdą nowopowstałą firmę w zakresie m.in. kwestii podatkowych, prawnych, marketingowych oraz wdrażania opracowanej wcześniej strategii firmy.

Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości

 • wysokość wsparcia 40 000,00 zł – 30 osób
 • przeznaczenie dofinansowania: zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, jak również dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej. W ramach wsparcia na rozwój przedsiębiorczości możliwy jest zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe

 • wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości 1200,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – 30 osób,
 • wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez następne 6 miesięcy – 20 osób.
 • przeznaczenie wsparcia – koszty ZUS, koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym czynsz, wynajem, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty usług pocztowych, księgowych, prawnych, telefonu i Internetu, materiałów biurowych, działań informacyjno-promocyjnych.

 KONTAKT:
Biuro Projektu:
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8,75-216 Koszalin
tel. 94 341 63 30, fax. 94 341 60 88
www.karrsa.eu
, e-mail:karrsa@karrsa.eu
m.jankowska@karrsa.eu

g.bluma@karrsa.eu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Skip to content