Twórczy Biznes – opis projektu

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska

zaprasza do udziału w projekcie

„Twórczy Biznes”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. – 28 lutego  2015 r.

Cel główny projektu: rozwój przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim, na terenie powiatów: choszczeńskiego, łobeskiego, drawskiego, świdwińskiego oraz wałeckiego, dzięki przygotowaniu 40 osób pozostających bez zatrudnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz utworzeniu i wsparciu do 02.2015 co najmniej 30 nowych miejsc pracy w postaci samodzielnej działalności gospodarczej.

REKRUTACJA:
Nabór formularzy rekrutacyjnych zostanie przeprowadzony w dwóch edycjach:
I edycja: 18 luty 2013 r. – 01 marca 2013 r.
oraz II edycja: 27 maja 2013 r. – 7 czerwca 2013 r.,w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8, oraz w Drawsku Pomorskim (Urząd Miejski, ul. Dworcowa 1)

Projekt skierowany jest do:

 • osób zameldowanych/zamieszkałych z zamiarem stałego pobytu na terenie województwa zachodniopomorskiego, na terenie powiatów o niskim poziomie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz wysokiej stopie bezrobocia, a są to:
  – powiat choszczeński,
  – powiat łobeski,
  – powiat drawski,
  – powiat świdwiński,
  – powiat wałecki;
 • osób pozostających bez zatrudnienia: osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo;
 • kobiet;
 • osób niepełnosprawnych;
 • osób do 25 roku życia;
 • osób po 50 roku życia.

Z udziału w projekcie wyklucza się:
studentów uczących się w trybie dziennym,
– osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić faktyczne uruchomienie działalności gospodarczej,
– osoby, które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymały środki na podjęcie dział. gosp. pochodzące z funduszy publicznych,
– osoby, będące uczestnikami innych projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL,
– osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 8.1.2/Działania 6.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu,
– osoby, które łączy lub łączył z Projektodawcą i/lub pracownikiem Projektodawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
– osoby, które posiadają zdolność do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej.

 FORMY WSPARCIA

Wsparcie szkoleniowo – doradcze

Szkolenia dla 40 osób:

•              64 godziny szkoleń (8 dni szkoleniowych),
•              4 grupy szkoleniowe (po 10 osób w każdej grupie),
•              zakres tematyczny: ogólna wiedza o przedsiębiorczości, zasady rejestracji działalności, wybór formy prawnej prowadzenia działalności, podstawy ekonomii i inteligencji finansowej, tworzenie i realizacja strategii rozwoju firmy, zagadnienia inteligencji emocjonalnej i społecznej, asertywności, komunikacji, praca nad kreatywnością i przełamywaniem stereotypów myślowych. Przewidujemy aktywną formę szkolenia w postaci warsztatów, case study, gier symulacyjnych.

Doradztwo indywidualne podstawowe dla 40 osób
•              10 godzin dla każdego uczestnika w zakresie przygotowania biznesplanu i strategii rozwoju.

Wsparcie doradcze specjalistyczne dla 31 firm
•              10 godzin dla każdej nowopowstałej firmy w zakresie m.in. kwestii podatkowych, prawnych, marketingowych oraz wdrażania opracowanej wcześniej strategii firmy.

Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
•              wysokość wsparcia 40 000,00 zł – 31 osób
•              wydatki na rozwój przedsiębiorczości obejmują w szczególności: zakup oraz leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, jak również dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej. W ramach wsparcia na rozwój przedsiębiorczości możliwy jest zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe
•              wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości 1200,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – 31 osób,
•              wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez następne 6 miesięcy – 21 osób.
•              przeznaczenie wsparcia – koszty ZUS/KRUS, koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym czynsz, wynajem, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty usług pocztowych, księgowych, prawnych, telefonu i internetu, materiałów biurowych, działań informacyjno-promocyjnych.

 KONTAKT:

 Biuro Projektu:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8,75-216 Koszalin
tel. 94 341 63 30, fax. 94 341 60 88
www.karrsa.eu
, e-mail:karrsa@karrsa.eu

 Fundacja Nauka dla Środowiska
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
Politechnika Koszalińska, budynek D-E
www.ndsfund.org

Skip to content