Twórczy Biznes – dokumenty rekrutacyjne

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska
zapra­sza do udziału w rekrutacji do pro­jektu
Twórczy Biznes
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

II Nabór potrwa od 29 maja 2013 r. do 12 czerwca 2013 roku.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Projektu – siedziba Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Prze­my­sło­wej 8 w Kosza­li­nie w godz. 8.00 – 12.00, oraz w Punkcie Obsługi w Drawsku Pomorskim mieszczącym się w Urzędzie Miejskim przy ul. Dworcowej 1 w godzinach 10.00-14.00, lub za pośred­nic­twem poczty tra­dy­cyj­nej na adres Biura Projektu.

Przypominamy o konieczności zapoznania się z Regulaminem rekrutacji przed przystąpieniem do wypełniania Dokumentów aplikacyjnych.

Regu­la­min rekru­ta­cji oraz For­mu­larz rekru­ta­cyjny do pobra­nia znaj­dują się poni­żej:
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Formularz-rekrutacyjny-uczestnikow-projektu-Tworczy-Biznes-AKTUALIZACJA.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego-projektu-Tworczy-Biznes-AKTUALIZACJA.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Regulamin-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Tworczy-Biznes.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Formularz-rekrutacyjny-uczestnikow-projektu-Tworczy-Biznes.doc”] [/nc-download]

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego-projektu-Tworczy-Biznes.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego-projektu-Tworczy-Biznes.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-w-projekcie-Tworczy-Biznes.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Lista-sektorow-i-dzialalnosci-w-ramach-ktorych-nie-mozna-uzyskac-dofinansowania-z-tytulu-pomocy-de-minimis.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Aneks-nr-1-Tworczy-Biznes.PDF”] [/nc-download]

Skip to content