Ostateczna lista rankingowa do projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu

„Przedsiębiorcza KOBIETA”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Ostateczna lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Ostateczna-lista-rankingowa-Przedsiebiorcza-KOBIETA.PDF”][/nc-download]

Skip to content