Ostateczna lista rankingowa do projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu

„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/mf4/MF4-ostateczna-lista-rankingowa.PDF”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/MF4-ostateczna-lista-rezerwowa.PDF”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/MF4-lista-formularzy odrzuconych-formalnie.PDF”][/nc-download]

Skip to content