Wstępna lista rankingowa do projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do
II naboru projektu

„Przedsiębiorcza KOBIETA”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Wstępna lista rankingowa kandydatek na uczestniczki Projektu:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Lista-rankingowa-PK-II-nabor.PDF”][/nc-download]

Informacja dot. listy rankingowej:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Wyjasnienie.PDF”][/nc-download]

Skip to content