Wstępna lista rankingowa projektu “Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
wraz z Fundacją „Nauka dla Środowiska”
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do II edycji projektu

Twórczy Biznes”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Wstepna-lista-rankigowa-Tworczy-Biznes-II-nabor.PDF”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Informacja-do-Wstepnej-listy-rankingowej-kandydatow-na-uczestnika-projektu-Tworczy-Biznes-II-nabor.PDF”] [/nc-download]

Skip to content