Wstepna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie “Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do
otrzymania wsparcie finansowego i podstawowego pomostowego w ramach I naboru projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Ostateczna lista rankingowa kandydatek na uczestniczki Projektu:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Lista-wstepna-wsparcie-finansowe-i-podstawowe-pomostowe-PK.PDF”][/nc-download]

 

Skip to content