Wstępna lista rankingowa wsparcie finansowe i podstawowe wsparcie pomostowe projektu „Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małe

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcie finansowego i pomostowego podstawowego w ramach I naboru projektu „Twórczy Biznes”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Wstepna-lista-rankingowa-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-finansowego-i-pomostowego-podstawowego-projektu-Tworczy-Biznes.PDF”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Informacja-do-Wstepnej-listy-rankingowej-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-finansowego-i-pomostowego-podstawowego.PDF”] [/nc-download]

Skip to content