Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie “Przedsiębiorcza KOBIETA” – II nabór

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do
otrzymania wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach II naboru projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Ostateczna lista rankingowa kandydatek na uczestniczki Projektu:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Ostateczna-lista-rankingowa-wsparcie-finansowe-II-nabor.pdf”][/nc-download]

Skip to content