Ostateczna lista rankingowa wsparcie finansowe i podstawowe wsparcie pomostowe projektu “Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małe

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją „Nauka dla Środowiska”pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcie finansowego i pomostowego podstawowego w ramach II naboru projektu „Twórczy Biznes”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/ostateczna-lista-osob-zakwalifikowanych-II-nabor.jpg”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/ostateczna-lista-osob-niezakwalifikowanych-II-nabor.jpg”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/informacja.jpg”] [/nc-download]

Skip to content