OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA I EDYCJI PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA”

LOGO PKRealizator Projektu pn. „Przedsiębiorcza KOBIETA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w dni robocze, w terminie: do 24.01.2014 roku w godzinach: 7:30-15.30

Kompletny wniosek należy wypełnić , spiąć, złożyć w jednym oryginale i jednej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz załączyć płytę CD/DVD z zapisanym na niej zestawieniem szacunkowym wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe przedłużone. Oryginał wniosku należy podpisać przez uprawnioną osobę i parafować na każdej stronie. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony …do strony….”, własnoręcznym podpisem przez Uczestniczkę Projektu.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej następująco:

Nazwa i adres Uczestniczki Projektu

„Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn. „Przedsiębiorcza KOBIETA”, Działanie 6.2 PO KL

 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 8

 

Odpowiedzialność za złożenie wniosku w terminie spoczywa na Wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia z opóźnieniem nie będą brane pod uwagę.

Dokumentacja do pobrania :
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/wytyczne-pomostowka-przedluzona.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/zal-1-WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-PRZEDLUZONEGO-WSPARCIA-POMOSTOWEGO.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/zal-2-KARTA-OCENY-WNIOSKU.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/zal-3-PESEL.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/zal-4-Zaswiadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/zal-5-OS-O-NIEZALEGANIU-ZUS.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/zal-6-OS-O-NIEZALEGANIU-US.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/zal-7-FORMULARZ-INFO-DE-MINIMIS.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/zal-8-BILANS.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/zal-9-RZ-i-S.doc”][/nc-download]

Skip to content