Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego projektu „Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
wraz z Fundacją „Nauka dla Środowiska”
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego I naboru projektu

Twórczy Biznes”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Ostateczna-lista-rankingowa-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-pomostowego-przedluzonego-projektu-Tworczy-Biznes.pdf”] [/nc-download]

Skip to content